הדף היומי מסכת מנחות דף ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הדין כהן שעמד על גבי חברו?

איזה קרבן מותר להקריב עם מום?
ואיזה קרבן אסור לו להיות מהודר?

דף ו עמוד א
* הגמרא ממשיכה לבאר מדוע הדין שאין להקריב קרבן טריפה נלמד מהפסוק "מן הבקר" ולא ניתן ללמוד זאת בקל וחומר מבעל מום.
* הגמרא מביאה 2 מקורות נוספים ("ממשקה ישראל", "מכל אשר יעבור תחת השבט") ללימוד דין זה (שאין להקריב קרבן טריפה) ומבארת מדוע יש צורך ב-3 מקורות לכך.
* בדין הוא שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה, שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה? שלא יהא קרבנו מהודר.

דף ו עמוד ב
* הגמרא מבארת שהמשנה נקטה "מנחת חוטא" בנפרד מ"כל המנחות" (בנוגע לפסול זר וכו' שקמץ) כדי להדגיש שרבי שמעון (החולק על הרישא) מודה לכך.
*הגמרא מבררת באריכות את דברי רב שאמר "זר שקמץ יחזיר".
* בן בתירא היה מכשיר בכל הפסולין (שהוזכרו במשנה) שקמצו, ולא רק במי שקמץ ביד שמאל.
* נחלקו התנאים בדעת בן בתירא אם היה מכשיר רק אם קמץ הפסול והחזיר או אף אם קמץ הפסול וקידש בכלי והחזיר.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף ו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים