הדף היומי מסכת מנחות דף ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה מאכל מותר לאכול רק לאחר הזריחה?

מתי מותר לחלל שבת?
וכיצד יתכן שתהיה מצוה ללבוש שעטנז?

דף ה עמוד א
* לדעת ריש לקיש: מנחת העומר שקמצה שלא לשמה - כשירה, ושיריה אין נאכלין עד שתביא מנחת העומר אחרת ותתירנה.
* הטעם לשיטת ריש לקיש שמתיר להקטיר קומץ מנחה זו - לדעת רב אדא בר אהבה (והגמרא דוחה זאת): אין מחוסר זמן לבו ביום, לדעת רב פפא: כי לדעת ריש לקיש האיר מזרח (של ט"ז בניסן) מתיר.

דף ה עמוד ב
* לדעת רבא: מנחת העומר שקמצה שלא לשמה - כשירה, ושיריה נאכלין ואינה צריכה מנחת העומר אחרת להתירה.
* הברייתא לומדת מהפסוק "מן הבקר" שאין להקריב קרבן טריפה.
* הגמרא מבארת באריכות מדוע לא ניתן ללמוד דין זה בקל וחומר מבעל מום.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף ה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים