האם מותר להתרחץ לפני בדיקת חמץ ?

ב' תשרי תש"פ - סימן תל"א סעיף ב' עד סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א



מה מותר לאכול לפני בדיקת חמץ?באיזה אופן מותר ללמוד לפני הבדיקה? ומה יעשה קודם, האם יתפלל ערבית או יבדוק חמץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"א סעיף ב' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לפני בדיקת חמץ אסור להתחיל בעשיית מלאכה, ואסור לאכול, וכן אסור ללמוד, ומוסיף המ"ב, שהאיסור של עשיית מלאכה, מתחיל חצי שעה קודם בדיקת חמץ, וטעם הדבר, כיוון שחז"ל חששו שמא ימשך בעשיית מלאכתו ולא יבדוק את החמץ, וכן אסור להתרחץ או לשבת בדין לפני בדיקת חמץ, ומי ששכח לבדוק בלילה, אסור בכל אותם דברים עד שיבדוק.

כמות האוכל האסורה לפני בדיקת חמץ היא, פת עד כביצה, ופירות אפשר לאכול אפילו הרבה, דהיינו, האיסור הוא רק על פת יותר מכביצה, וזה הכל בזמן שלפני הבדיקה, אבל משהגיע זמנה, אסור לאכול אפילו פירות הרבה, כדי שלא ישתהה.

אפילו אם יש לאדם זמן קבוע ללמוד, לא ילמד עד שיבדוק, ומביא המ"ב נידון, האם אסור ללמוד חצי שעה קודם הבדיקה, ומביא שיש אוסרים בזה שמא ימשך הרבה, אבל אם בקש ממישהו שיזכיר לו, מותר, ויש מתירים ללמוד קודם שהגיע זמן הבדיקה, והאיסור הוא רק בזמן הבדיקה, ואומר המ"ב, שגם לאוסרים, הכוונה היא רק ללומד בביתו, אבל הלומדים שיעור הלכה בביהמ"ד אחרי התפילה, מותר, שהרי יהיה מוכרח לבוא לביתו, ואם לומד בפלפול, גם זה אסור.

מביא המ"ב, שאותם אלו שמתפללים ערבית בזמנה, יתפללו קודם הבדיקה, וטעם הדבר, כיוון שאם קודם יבדקו חמץ ואח"כ יאספו מנין, יש בזה טורח, ובכל מקרה אין מה להימשך בתפילה, שהרי תפילה היא דבר קבוע, ומביא מהחק יעקב, שבכל מקרה קודם יתפלל כיוון שתדיר קודם, ואח"כ יבדוק החמץ.

מי שמתפלל בביתו, יתן לאדם אחר לבדוק, והוא יתפלל, ועי"ז יקיים את שניהם בזמנם, ואם אין אדם אחר, קודם יתפלל, ואם הוא רגיל לעולם להתפלל ביחיד, יבדוק קודם, כיוון שהוא רגיל בכך, ולא חוששים שמא ישכח להתפלל.

אדם שהתחיל ללמוד בהיתר מבעוד יום, אין צריך להפסיק, וכן אם התחיל בעשיית מלאכה מבעוד יום, לא צריך להפסיק, שהרי אפילו לעניין ק"ש דאורייתא כתוב, שאם התחיל בהיתר, כשמגיע זמן ק"ש דאורייתא הוא לא צריך להפסיק, וי"א שצריך להפסיק, כיוון שהם סוברים, שמלבד החשש שמא ישכח, יש חיוב לבדוק בזמן.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים