מה הכוונה 'פושעי ישראל בגופן' ?

י"ב אב- סימן ל''ז- סעיף א'- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה שכרו של המניח תפילין?ומדוע צריך להיזהר מדיבורים בטלים עם התפילין? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ז סעיפים א' – ב']  

שכר מצות הנחת תפילין

כותב השולחן ערוך, גדול שכר מצות הנחת תפילין, וכל מי שאינו מניח תפילין, הרי הוא בכלל 'פושעי ישראל בגופן', ומבאר המשנה ברורה את כוונת השולחן ערוך, כתוב בפסוק 'ה' עליהם יחיו', כאשר ה' מונח עליהם, דהיינו, אדם שמניח תפילין בראשו ששם ה' מונח עליו, אז 'יחיו', זה גורם לו אריכות ימים בעולם הזה ובעולם הבא, ואין אש של גיהנם שולטת בו, וכל עוונותיו נמחלים, וכוונת דברי השולחן ערוך שאמר 'פושעי ישראל בגופן', מבאר המשנה ברורה, שאדם שהוא בינוני, חציו זכאי וחציו חייב, העוונות והמצוות הם מחצה על מחצה, אז יש להקב"ה הנהגה של מטה כלפי חסד, ויהודי כזה הקב"ה מטה אותו כלפי הזכויות, אבל אם בתוך העוונות שלו יש עוון של חוסר הנחת תפילין, בזה הקב"ה לא מטה אותו כלפי חסד, ואם מדובר באדם כזה שבלאו הכי עוונותיו מרובים, ויש בתוכם גם עוון של מניעת הנחת תפילין, בזה הוא נידון בגיהנם י"ב חודש, ואחר כך גופו כלה, נשמתו נשרפת, והוא נעשה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים.

פושעי ישראל בגופן

שיעור הזמן שאדם צריך לא להניח תפילין כדי שהוא יהיה נידון כפושעי ישראל בגופן, מביא המשנה ברורה, שאפילו אם הוא נמנע רק לפעמים מהנחת תפילין, כבר הוא נקרא 'פושעי ישראל בגופן', ומביא בשם הפרי מגדים בשם הנחלת צבי, שאפילו אם ביטל הנחת תפילין יום אחד בלבד, ניחשב פושעי ישראל בגופן, וזה הכל כאשר הוא לא מניח תפילין מחמת שהתפילין בזויות עליו, אבל אם לא מניח תפילין מחמת סיבה אחרת, כגון משום שתפילין צריכים גוף נקי, ואותו יהודי חושב שהוא לא יכול לשמור מספיק שהגוף שלו יהיה נקי, אף על פי שהוא עושה שלא כדין כי הוא צריך להשתדל ולשמור את עצמו בגוף נקי ולהניח תפילין, בכל זאת, אינו נידון כפושעי ישראל בגופן.

לימוד תורה עם התפילין

באופן עקרוני, מצוה שהתפילין יהיו מונחות עליו כל היום, אבל מכיוון שהתפילין צריכים גוף נקי, שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם, ואין כל אדם יכול להיזהר בכך, לכן נהגו שלא להניח תפילין כל היום, ולכל הפחות יהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפילה, ומביא המשנה ברורה, שאנשי מעשה נוהגים לאחר התפילה ללמוד קצת עם התפילין, אבל צריך להיזהר שלא לדבר בתפילין דברים בטלים, משום שמלבד האיסור לדבר דברים בטלים, יש איסור נוסף של היסח הדעת, דבר שאסור בתפילין.

הנחת תפילין כל היום

יש נידון בביאור הלכה בשם הפרי מגדים, מה זה החיוב הזה להניח תפילין כל היום, האם מדאורייתא מספיק מה שאדם מניח תפילין רגע אחד בלבד, ומדרבנן אדם צריך להניח תפילין כל היום, ומכיוון שקשה לנו להיזהר בקדושה של התפילין, כן חז"ל ביטלו את הדין דרבנן של הנחת תפילין כל היום, או שמדאורייתא צריך להניח תפילין כל היום, ומסיק הפרי מגדים, שמדאורייתא מספיק רגע אחד, אבל מצוה מן המובחר מדאורייתא להניח תפילין כל היום.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן