האם מותר לברך ברכת 'מאורי האש' על נר חנוכה ?

ג' בשבט תשפ"ב- סימן תר"פ- סימן תרפ"א
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע צריך להיזהר שלא להעמיד את הנרות בסמוך לדלת ללא מחיצה?ובמוצאי שבת חנוכה מי קודם, הבדלה או הדלקת נרות חנוכה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות חנוכהבמסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו',סימנים תר"פתרפ"א]

העמדת נרות חנוכה בסמוך לדלת

בליל שבת חנוכה, צריך להיזהר שלא להעמיד את נרות החנוכה בסמוך לדלת, באופן שפתיחת הדלת עלולה לכבות את הנרות, אלא אם כן הוא העמיד מחיצה בין הנרות לרוח, שגם אם הוא יפתח את הדלת, הרוח לא תכבה את הנרות, ואומר המשנה ברורה, שלאו דווקא בשבת, אלא גם ביום חול צריך להיזהר בזה, אלא שבשבת צריך שמירה יתירה, וכנראה שבשבת יש בעיה עם פתיחת הדלת, דהיינו, יש בעיה שפתיחת הדלת תכבה את הנרות, ובאמת כתוב במשנה ברורה, שאם הוא נותן את הנרות סמוך לדלת בלי מחיצה שתחצוץ בפני הרוח, אסור לו לפתוח את הדלת.

העמדת הנרות על הדלת בעצמה

אסור לקבוע נרות בדלת עצמה, כיוון שעל ידי זה תהיה בעיה בפתיחת הדלת, ומבאר המשנה ברורה, שעל ידי זה שהוא מזיז את הדלת בפתיחה ובנעילה, הוא מקרב את השמן לנר, או מרחיק את השמן מהנר, ויש בזה בעיה של מכבה או מבעיר, ואף על פי שהוא לא מתכוון לזה, אלא הוא מתכוון לפתוח או לסגור את הדלת, בכל זאת זה פסיק רישיה.

ברכת 'מאורי האש' על נר חנוכה

במוצאי שבת לא יעשה את ברכת נר ההבדלה לאור הנרות של חנוכה, כיוון שאסור להנות לאורם, והרי אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו, והמשנה ברורה אומר, שעדיף להדליק את הנר של חנוכה לשם ההבדלה, ואחר לכבות אותו, ולהדליק את אותו נר שוב לחנוכה, שמכיוון שנעשה בו מצוה אחת של נר הבדלה, יעשה בה מצוה אחרת של נר חנוכה, אבל מכיוון שאנחנו מקפידים שיש עניין יותר לאחר את יציאת השבת, לכן קודם אנחנו מדליקים נר חנוכה, ואחר כך הבדלה, ולכן זה כבר לא אקטואלי.

מצות הבדלה קודמתאו מצות הדלקת נרות חנוכה

בבית הכנסת מדליקים את נר חנוכה לפני ההבדלה, ואף על פי שמצות הבדלה היא תדירה, וממילא תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והיה לנו לעשות הבדלה לפני נרות חנוכה, בכל זאת, כל מה שאפשר לאחר את יציאת השבת, עדיף, ועוד, שהרי יש פרסומי ניסא, ומחמת זה יש עניין להקדים את הדלקת נרות חנוכה, וכל שכן בביתו שקודם כל ידליק נרות חנוכה, שהרי כבר שמע הבדלה בבית הכנסת, ולכאורה קשה, הרי הוא לא התכוון לצאת בהבדלה זו ידי חובה, ואומר המשנה ברורה, שהט"ז ועוד כמה אחרונים חולקים על עיקר דינו של השולחן ערוך והרמ"א, וסוברים, שמצות הבדלה קודמת לנר חנוכה, ולכן, בבית הכנסת קודם כל מדליקים נר חנוכה ואחר כך מבדילים, ובבית, יש בזה דעות שונות, ואין בזה הכרעה, ודעביד כמר עביד להדליק קודם נר חנוכה ואחר כך הבדלה, ודעביד כמר עביד לעשות הבדלה ואחר כך נרות חנוכה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/63
דילוג לתוכן