הדף היומי מסכת פסחים דף סח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היה מתענה גם בט"ו בשבט?

האם צדיקים יכולים להחיות מתים?

והאם יהיו גויים לעתיד לבוא?

דף סח עמוד א
* הגמרא ממשיכה להקשות על רבי יוחנן, הסובר שבעל קרי משתלח מחוץ לשני מחנות, ומתרצת.
* עתידים צדיקים שיחיו את המתים.
* לעתיד לבוא – ישראל לא ימותו כלל, ועובדי כוכבים ימותו לאחר אריכות ימים.
* לדעת שמואל: אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד.
* הברייתא דורשת מהפסוק "אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא", שמכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה (הברייתא מוכיחה מסוף הפסוק שמדובר על מיתה וחיים באותו אדם).

דף סח עמוד ב
* בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה, שהרי הקטר חלבים ואברים ופדרים של קרבנות שבת כשרים כל הלילה ואין ממתינים להם בשבת עד שתחשך כדי להקטירם בצאת שבת.
* רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה, רבי יהושע אומר: חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש.
* עצרת, פורים ושבת – הכל מודים שצריך בהם גם "לכם" (שישמח בו במאכל ומשתה).
* כל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי.
* רב יוסף ציווה לאנשי ביתו בחג שבועות שיכינו לו בשר משובח ואמר: "אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא".
* רב ששת חזר על תלמודו כל שלושים יום.
* אילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף סח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/1367
דילוג לתוכן