הדף היומי מסכת פסחים דף סט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף סט עמוד א
* הגמרא ממשיכה לבאר ולדון במחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא שנחלקו אם מכשירי מצוה שלפני שחיטת קרבן פסח דוחים את השבת.
* אמר לו ר' אליעזר: עקיבא, בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתו, אמר לו: רבי, אל תכפירני בשעת הדין, כך מקובלני ממך: הזאה שבות היא ואינה דוחה את השבת.
* הטעם שהזאה לא דוחה שבת לדעת רבה: גזירה שמא יטלנה ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים.
* הגמרא מבארת שלדעת רבי אליעזר אם האדם עצמו אינו ראוי עתה להקריב את הפסח מחמת טומאתו – לא מוטל עליו חיוב מצוה זו.
* הכל חולין הן אצל מילה.

דף סט עמוד ב
*רבא מבאר שלדעת רבי אליעזר שוחטים וזורקים את הפסח עבור טמא מת בשביעי שלו אף קודם הזאה וטבילה, כי הזאה נועדה לאכילה ואכילת פסחים לא מעכבת.
* רב פסק שהלכה כרבי עקיבא שכל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת.
* רב אשי מדייק מהמשנה שחגיגת ארבעה עשר איננה חובה מן התורה.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף סט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/1498
דילוג לתוכן