תינוק שננעל בשבת בחדר האם מותר לפרוץ את הדלת?

א' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף י"ג- סעיף ט"ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אחולה הזקוק לבשר, מדוע עדיף לשחוט עבורו בהמה ולא לתת לו בשר נבילה? חולה הזקוק לאכילת גרוגרת אחת ע"פ החלטת הרופא, והלכו עשרה אנשים והביאו כל אחד גרוגרת, מה דינם של תשעת האנשים שהליכתם הייתה לחינם? ובמקרה שחולה צריך שני גרוגרות ויש ענף אחד עם שלשה או ענף עם אחד ויצטרכו לקצוץ שני פעמים, כיצד יעשו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף י"ג – סעיף ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כאשר יש מצב של פיקו"נ, מצוה להזדרז ולחלל את השבת, וגם באופן שתוך כדי ההצלה הוא נזקק לעשות איסור דאורייתא שלא קשור לעצם ההצלה, מותר, כגון, כאשר נפל תינוק לתוך הנהר, וצריך להזדרז ולהציל את התינוק, ולצורך כך הוא פורס מצודה כדי להעלות את התינוק מהנהר, אע"פ שתוך כדי זה הוא צד דגים, מותר, ואפילו שהוא צריך את הדגים, כיוון שהוא לא מכוון לכך, מותר, וכן תינוק שננעל בחדר שהוא מצב של פיקו"נ שמא התינוק ייבהל וימות, אע"פ שאפשר לעמוד מבחוץ ולהרגיע את התינוק, מותר לחלל את השבת כדי לחלץ אותו מהמקום הנעול ע"י שבירת הדלת, ואע"פ שתוך כדי שבירת הדלת הוא יוצר קיסמים, הדבר מותר ואפילו שהוא צריך את הקיסמים וכנ"ל.

חולה שיש בו סכנה והוא נזקק לבשר לצורך רפואתו, ועומדים לפנינו ב' אפשרויות, או לשחוט עבורו בהמה, או לתת לו בשר נבילה, האם עדיף לחלל שבת ולשחוט בהמה כדי שיאכל בשר שחוטה, או שעדיך שלא לחלל את השבת, ולתת לו בשר נבילה? מבואר, שמחללים את השבת ע"י שחיטת הבהמה כדי שיאכל בשר היתר,

ונאמרו בזה ג' טעמים:

א. שבת הותרה במקום פיקו"נ וכמו שיו"ט הותר במקום אוכל נפש.

ב. חששו חז"ל, שאם ניתן לו לאכול נבילה, החולה יקוץ באכילת הנבילה וימנע מלאכול ויבוא לדי סכנה.

ג. עדיף לעבור על איסור אחד גדול, מאשר לעבור על כמות מרובה של איסורים קטנים, ולכן עדיף להאכילו שחוטה מאשר להאכילו כמה כזיתים של נבילה.

דן המ"ב, באופן שהחולה אומר שלא יקוץ באכילת הנבילה, האם שוחטים עבורו בהמה, וכן דן המ"ב, האם גדול מצווה לשחוט בהמה לצורך קטן המסוכן אצל בשר, או שנאכילהו נבילה, ואומר המ"ב, שמאכילים אותו נבילה.

כאשר הזמן דחוק והנבילה מוכנה לפנינו, לא עושים חשבונות, אלא נותנים לו מיד לאכול כדי לחזק אותו.

חולה שאמדוהו הרופאים שצריך לאכול גרוגרת, והלכו עשרה אנשים להביא לו גרוגרות, וכל אחד הביא לו אחת, כולם פטורים, ויותר מזה, כולם עשו מעשה טוב, ואע"פ שהוא כבר הבריא מיד מהגרוגרת של הראשון, בכ"א כיוון שהאחרים לא ידעו מזה, יש להם שכר טוב מאת ה' שעסקו בדבר מצוה בהיתר.

חולה שאמדוהו הרופאים לשני גרוגרות, ועומדים בפנינו שני אפשרויות, או לקוץ לו שני גרוגרות משני ענפים שונים, כלומר, לעשות שני מעשי קצירה, או לקוץ ענף שגדלים בו שלשה גרוגרות, ואע"פ שמרבה בשיעורים, בכ"א עושה מעשה קצירה אחד, מבואר, שעדיף לעשות מעשה קצירה אחד אפילו שמרבה בשיעורים, מאשר לעשות שני מעשה קצירה נפרדים, ואם היו שני גרוגרות בעוקץ אחד, ושלשה  בעוקץ אחר, יקצצו את הענף שיש בו שניים, ולא יקצוץ את הענף שיש בו שלשה, שבזה מרבה בשיעורים, וכן לעניין בישול אפילו בקדירה אחת אסור לבשל אלא מה שהחולה צריך בצמצום, ואם הדבר בהול, לא מדקדקים ולא עושים חשבונות, אלא תולשים במהירות כדי להציל את חייו של החולה אפילו שגדלים בו גרוגרות יותר ממה שהחולה צריך.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים