האם מותר להאכיל דגי נוי בשבת?

סימן שכ"ד - סעיף ט'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת לתת אוכל ליונים?

מה ההבדל בין 'הלעטה' לבין 'המראה'? כיצד יתכן מקרה שמותר לאדם לגדל חזיר בביתו? האם מותר לתת אוכל לכלב רע? ומדוע מותר לקחת אוכל מלפני חמור ולתת לפני שור, ואילו לקחת אוכל מן השור ולתת לפני החמור אסור? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ד סעיף ט' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אין אובסין את הגמל, דהיינו, שמאכילה בידו כ"כ עד שמרחיבים בני מעיה כאבוס, ולא דורסין, דהיינו, שדורסים לו מאכל בגרונו למקום שלא יכול להחזירו, כלומר, שדוחף לו מאכל בגרונו מבפנים לבית הבליעה באופן שהבעל חי לא יכול לפלוט את המאכל, והוי טירחה יתירה, אבל מלעיטין, דהיינו, שתוחב לו לבית הבליעה אבל הבעלי חי יכול להוציא את אותו מאכל.

אין מאמירין את העגלים, אבל מלעיטין, איזו היא המראה? למקום שאינו יכול להחזירה, הלעטה, למקום שיכול להחזיר, ודין תרנגולים ואווזים כדין עגלים שהמראה אסורה בהם, והלעטה מותר, וזמ"ש בסעיף הבא, שמותר לתת מאכל בפיהם של התרנגולים למקום שיכולים להחזיר.

דן המ"ב באווזים המפוטמים שלא יכולים לאכול בכוחות עצמם וצריכים לאכול ע"י המראה, ואומר המ"ב, שמותר להאכיל אותם ע"י המראה וע"י גוי ומשום צער בע"ח, אבל מותר רק פעם אחת ביום, ולא מעבר למה שצריך, ואם א"א ע"י גוי, מותר ע"י יהודי משום צער בע"ח, ויש חולקים ואומרים שאסור ע"י ישראל.

יש סוגי בע"ח שאסור לתת לפניהם מזונות בשבת, כגון דבורים, יוני שובך ויוני עלייה ואפילו שהם שלו, אסור, כיוון שאין מזונותיהם עליו והם מסתדרים בכוחות עצמם, וממילא הוי טירחה שלא לצורך, וכן לא נותנים מזונות לפני חזיר, ומבאר המ"ב, שטעם האיסור בחזיר הוא משום שאסור לגדל חזיר, ואה"נ באופן המותר לגדלו, כגון שגוי היה חייב לו חוב ובא ישראל ותפס מהרכוש של הגוי את החזיר שלו, מותר לישראל להשהות את החזיר ברשותו עד שימצא קונה מתאים לחזיר, ובינתיים מותר לו להאכיל את החזיר כיוון שמגדל אותו בהיתר.

מותר לתת מזונות לפני אווזים ותרנגולים ויונים ביתיים כיוון שמזונותיהם עליך, וכן מותר לתת לפני כלב שמזונותיו עליך, ואפילו שהוא לא מגדל את הכלב בביתו והכלב לא שלו, מותר לתת לו מזונות, כיוון שיש מצוה לתת לו מזונות, כמו שאמרו חז"ל שחס הקב"ה עליו לפי שמזונותיו מועטים ומשהה אכילתו במעיו שלא יתעכל, ג' ימים, ואה"נ אם מדובר בכלב רע שאסור לגדלו, ממילא אסור לתת לו מזונות וכמו לעניין חזיר.

מותר להאכיל תולעת משי, ומבאר המ"ב, כיוון שמזונותיהם עליך, שאין לו מה לאכול אם לא מה שנותן לו האדם, ודומה הדבר לאווזים ותרנגולים שמזונותיהם על האדם, אבל אסור לגעת בהם משום מוקצה.

מותר לאדם להעמיד את הבהמה שלו ע"ג עשבים מחוברים ולא חוששים שמא יתלוש את העשבים כדי להאכיל את הבהמה, כיוון שאדם לא ייכשל באיסור דאורייתא של 'תולש', אבל לא יעמיד אותה ע"ג מוקצה, כיוון שאיסור מוקצה הוא איסור קל, וחוששים שמא האדם יטלטל את המוקצה לצורך אכילת בהמה, וכל האיסור בזה הוא להעמידה על גביו ממש שאז הוא קרוב לבהמה ויש חשש שיטלטל את המוקצה לצורך האכלת הבהמה, אבל אם הוא לא קרוב לבהמה, אלא רק עומד בפניה ומטה אותה אל המוקצה, אין חשש שיטלטל את המוקצה לצורך האכלת הבהמה.

נוטלים מאכל מלפני חמור ונותנים לפני שור, כיוון שהשור יאכל את השיריים של החמור וממילא זה טירחה לצורך, אבל לא נוטלים מלפני שור לתת לפני חמור, כיוון שהמאכל נמאס ברירי השור ואין זה ראוי לחמור, והוי טירחה שלא לצורך, ויש מחמירים גם לגבי שאר בהמות לקחת מלפני אחת ולתת לפני אחרת שאינה מינה, כיוון שבהמה לא אוכלת שיריים מבהמה שאינה מינה והוי טירחה שלא לצורך.

אסור לגרוף האבוס לפני שור של פטם, ומבאר המ"ב, שגורפים אותו כדי שהעפר לא יקלקל את המאכל של השור, ואפילו באבוס של כלי אסור, גזירה אטו של קרקע, ומבאר המ"ב, שהיה להם מאוד חשוב לגרוף את האבוס, כדי שלא יישארו שם נקבים ויפלו בתוכו שעורים וייפסדו, לכן היה חשוב להם שזה יהיה ישר לאשוויי גומות, ולכן גזרו בזה חז"ל אע"פ שבכלי לא שייך 'אשוויי גומות'.

אסור לסלק את התבן מלפניו לצדדים, ומדובר שזה מאוס ולא חזי לטלטול.

'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם מהמעמד האדיר של סיום הש''ס בבנייני האומה בירושלים
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים