כיצד נוהגים בצום שחל בערב שבת ?

ח' שבט תשפ"א- סימן תק"נ- סעיף ב'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש עניין להחמיר ולנהוג את העינויים של תשעה באב בשאר הצומות ? מתי מתחילים את הצום?ואיזה צום לעולם לא יחול בשבת?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תשעה באב ושאר תעניות במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תק"נ סעיף ב'  עד סוף הסימן

ההבדל בין תשעה באב לשאר הצומות

צומות אלו חוץ מתשעה באב, מותרים ברחיצה, וסיכה, ונעילת הסנדל, ותשמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום, ומובא במשנה ברורה, שכשקיבלו עליהם לצום בכל ד' התעניות, וכפי שמובא במשנה ברורה לעיל, שבדינא דגמרא, בזמן שאין מצוי גזרות עובדי כוכבים על ישראל, אז תלוי הדבר ברצון ישראל, ואם רצו רוב ישראל והסכימו שלא להתענות בג' הצומות, הרשות בידם, אבל בשעה שרצו וקיבלו עליהם לצום בכל ד' התעניות, חל עליהם הצום, ואסור לפרוץ גדר, ומכל מקום כשרצו וקיבלו עליהם לצום בד' התעניות, לא קיבלו עליהם שיהיו כחומרת תענית ציבור כתשעה באב, משום שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בזה, אבל בעל נפש יחמיר בכולם כמו בתשעה באב, לאסור רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה ואפילו מבעוד יום, אלא שאם חל ליל טבילה, יקיים עונתו משום מצוה, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', שיש ללמוד מזה, שאם חל ליל הצום במוצאי שבת, שלא יחמיר להתחיל את התענית מהלילה, שהרי על ידי זה הוא יבטל את מצות 'מלווה מלכה', וכן בנעילת הסנדל לא יחמיר משום חוכא ואטלולא, וכן אם חל עשרה בטבת בערב שבת, אין להחמיר ברחיצה במים חמים, מפני כבוד השבת.

זמן התחלת הצום

אין צריך להפסיק בצומות אלו מבעוד יום כמו בתשעה באב, אלא מותר בהם באכילה ושתייה בלילה, ומובא בשם האליה רבה, שאדם לא יאכל בלילה יותר מהרגיל, ומובא בהערה בשם רבי חיים קנייבסקי, שמאחר והמשנה ברורה לא העתיק את דברי האליה רבה, לא צריך להחמיר בזה, ולעניין חתונה בליל תענית עשרה בטבת, מובא נידון בין פוסקי זמננו, האם מותר לעשות חתונה לכתחילה בליל תענית עשרה בטבת.

צום שחל בשבת

כל ד' הצומות האלו, אם חלו להיות בשבת, נדחים לאחר השבת, ומובא במשנה ברורה, שכל הצומות זה לאו דווקא, כיוון שעשרה בטבת לעולם לא חל בשבת.

סדר צום שחל בערב שבת

אם חלו הצומות האלו בערב שבת, קוראים בשחרית ומנחה 'ויחל', וכן אומר הש"ץ 'עננו' בין 'גואל ישראל' לבין 'רפאנו', אבל לא אומרים וידויים ונפילת אפיים, ולעניין 'אבינו מלכנו' מובא כאן בהערה, ששנה שחל בה יום הכיפורים בשבת, אין אומרים אבינו מלכנו ביום שישי במנחה, ואם יש חופה ביום התענית בערב שבת, נוהגים להתפלל מנחה ולקרוא 'ויחל', ואחר כך עושים את החופה, ואסור לחתן לשתות מהכוס של ברכה, כיוון שעדיין יום, אלא נותנים לתינוק לשתות, אבל אם הצום הוא 'נדחה', יכול החתן לשתות מהכוס של ברכה, וכן יכול לאכול ולשתות אחר כך, ומובא כאן בשם השער הציון לקמן בסימן תרפ"ו סקט"ז, שבשאר תעניות חוץ מתשעה באב, יש להקל לבעל ברית ולחתן ביום חופתו שאינם צריכים לצום בכלל, ואם חל אחד מן הצומות בתוך שבעת ימי החופה, ישלים התענית.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן