האם אפשר לסמוך על עמודי חשמל לצורת הפתח?

ג' באדר ב תשע"ט - סימן שס"ב- סעיף י'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמחיצה שנפרצה ביותר מי' אמות, מה דינה לעניין צורת הפתח?כיצד עושים צורת הפתח? קנה גבוה וקנה נמוך ומעליהם עומד קנה בשיפוע, האם מועיל לצורת הפתח? ומדוע רק הקנים שבצדים צריכים להיות חזקים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ב סעיף י' – סעיף י"ב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נחלקו, האם צורת הפתח מועילה להכשיר גם כאשר במחיצה יש פירצה יותר מי' אמות, מבואר בשו"ע, שצורת הפתח נחשבת כמחיצה, ולכן, צורת הפתח מועילה גם כאשר אחת ממחיצות המקום נפרצה ביותר מי' אמות, וכן מועילה צורת הפתח גם אם הקיף מקום מכל הכיוונים ללא מחיצות, ואפילו שצורת הפתח יותר מי' אמות, ומותר לטלטל בתוך היקף צורת הפתח, כיוון שנחשבת כמחיצה.

כל מה שנאמר שאם הקיף את כל המקום בצורת הפתח מותר לטלטל, זה רק בחצר ומבוי שיש בהם דיורים, אבל בבקעה שלא גרים שם, לא מועיל, ואם במחיצות הבקעה נפרצו פרצות ביותר מי' אמות, מועיל לתקן את הפרצות בצורת הפתח ואפילו אם הם יותר מי' אמות, אבל צריך שתהיה שם מחיצה, ואם הקיף את הבקעה רק בצורת הפתח מסביב, זה לא מועיל בכדי להתיר את הטלטול בבקעה.

החילוק בין מבוי וחצר לבין בקעה, מבאר המ"ב, שמבוי וחצר כיוון שיש שם דיורים, אנשים רגילים לעשות שם פתחים, אז גם צוה"פ זה סוג של מחיצה עם פתחים, ומועילה, אבל בקעה שאנשים לא גרים שם, צריך שיהיו שם מחיצות אטומות, וצוה"פ מכל הכיוונים לא מועילה, ואם יש שם כבר מחיצות והמחיצה נפרצה ביותר מי', מועיל צוה"פ כדי לתקן את אותם פרצות.

להרמב"ם, צוה"פ היא מוגבלת ואינה יכולה להתיר פירצה ביותר מי' אמות, אא"כ מדובר שיש עומד מרובה על הפרוץ שנפרצה יותר מי', שבזה מועיל צוה"פ, והמ"ב מוסיף, שגם לפי הרמב"ם, אם הפירצה היא עד י', מועיל ואפילו בבקעה ואפילו מד' רוחות, וכן במבוי שיש לו ב' מחיצות זו כנגד זו, והוא פרוץ ברוח הרביעית וברוח השלישית, מועיל לתקן את הרוח השלישית ע"י צוה"פ גם ביותר מי', ולהלכה אומר המ"ב, שנכון לחוש לדעת הרמב"ם, שצוה"פ לא מועילה לתקן פירצה יותר מי', אא"כ עומד מרובה על הפרוץ, או במבוי שיש לו ב' מחיצות שלימות וצריך תיקון ברוח השלישית, ששם מועיל צוה"פ גם ביותר מי' .

מהו צורת הפתח? קנה מימין, וקנה משמאל, וקנה עומד על גביהם, ואפילו שקנה אחד גבוה וקנה אחד נמוך, וא"כ הקנה שע"ג מונח בשיפוע מלמעלה למטה, גם מועיל, והשעה"צ מביא בשם רעק"א, שאם השיפוע גדול מדאי, יש להסתפק אם זה מועיל, ומביא עוד בשם רעק"א, שאם יש שני קנים מהצדדים, אחד נמוך ואחד גבוה, והקנה שלמעלה עומד על הקנה הגבוה ישר, ויש הפסק אוויר בין הקנה הנמוך לבין הקנה שמעל, מועיל.

אם קשר חבל מע"ג הקנים שבצדדים, מועיל להיחשב צוה"פ.

הקנה שנמצא למעלה, לא צריך לגעת בקנים שבצדדים, ולכן, אפילו אם הקנים שבצדדים נמוכים, והקנה שלמעלה גבוה, מועיל, כיוון שאמרינן 'גוד אסיק', ואנחנו מרימים את הקנים עד החבל, אבל אם הקנים שבצדדים אין בהם י' טפחים, אינם יכולים להיחשב כמחיצה.

שני הקנים שבצדדים צריכים להיות מתחת הקנה העליון, והקנה העליון צריך להיות מכוון כנגד הקנים שבצדדים, אבל אם הקנה שלמעלה הוא מהצד, לא מועיל, וכן אם הקנה שלמעלה נמצא בין הקנים שבצדדים, לא מועיל.

הט"ז אומר, שאם הקנה העליון מונח בין שני הקנים למעלה, כך שהקנה העליון הוא בשווה ולא מעל הקנים, זה מועיל, והאחרונים חולקים על זה.

אם נחקק בקנים שבצדדים, והקנה העליון מונח בתוך החקיקה, והחקיקה עודפת וגבוהה יותר מהקנה המונח בתוכם, מסתפק הפמ"ג אם זה מועיל, ומובא בשם החזו"א שזה מועיל, כי הקנה העליון עומד על הקנים התחתונים.

אם הניח קנה, וחקק קצת כדי שהקנה יהיה תפוס טוב בשני הקנים שבצדדים, מועיל, וכן אם נעץ מסמר בראשם של שני הקנים, וקשר חבל בעין אחד לשני, מועיל, ואם קשר את החבל מהצד ובסוף העלה אותו על ראשי הקנים, זה גם טוב, כי החבל נמצא על ראשי הקנים, ויכול לשמש כצוה"פ.

דן המ"ב, האם אפשר לסמוך על חוטי הטלפון שהיו בזמנם, או על עמודי חוטי חשמל שבזמננו שלא נעשו לצוה"פ.

עוד אומר השו"ע, צריך שהקנים שבצדדים יהיה בהם חוזק לקבל איזה שהיא דלת של קנים או של קש, והקנה שמלמעלה לא צריך את זה, אלא מועיל גם של גמי, ומביא המ"ב ממחצית השקל, שהקנים שבצדדים צריך שהרוח לא תנדנד אותם, ואם הרוח מנדנדת אותם, הם פסולים, אבל הקנה שמעל בכל מקרה כשר, כי עיקר צוה"פ תלויה בקנים שבצדדים, ומביא שהאחרונים חולקים על זה, וסוברים, שגם החוט שמעל יהיה מתוח היטב שרוח לא תנדנד אותו, ואם הרוח מנדנדת אותו, הוא פסול.

צוה"פ שעשויה באופן שיש לה רגלים ישרות, והיא מתעגלת בראשה, אם בחלק הישר שברגליה יש י' טפחים, היא יכולה לשמש כצוה"פ, ואם לאו, אינה יכולה לשמש כצוה"פ, ופסולה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים