הדף היומי בהלכה תקצירים הלכתיים


BLUE נושאים מרכזיים הנלמדים בשבוע זה:

איזו כמוּת של מזון ניתן להוציא מבית שפרצה בו שריפה בשבת?

כמה בגדים מותר להוציא מבית שפרצה בו שריפה בשבת?| רכוש הנמצא בבית שפרצה בו שריפה בשבת – האם נחשב כהפקר?

מדוע נהגו להדפיס ספרים רבים ב'כתב רש"י'?

מדוע מותר לכתוב את התורה שבכתב שלא על גבי קלף?| מה מותר להעביר לבית השכנים בשעת שריפה בשבת?

ספרי קודש שנמחק מהם הכתָב – האם טעונים גניזה?

הבקי בלשון הקודש – האם רשאי ללמוד בחומש המתורגם לאנגלית?| ברכות מודפסות שלא נכתב בהם שם ה' – האם טעונות גניזה?

טלטול מוקצה למניעת הפסד מרובה – הדעות השונות

יש הצפת מים בבית – האם מותר להוציא את ספרי הקודש לרחוב?| מה דינם של שביבי הנייר הנושרים מהספר בעת קדיחת חורים לצורך כריכתו?

האם 'גרמא' במלאכות שבת מותרת במקום הפסד?

כיצד מכבים אֵש ב'גרמא' בשבת?| פעוט העושה מלאכה בשבת עבור אביו – האם אביו חייב למנוע זאת ממנו?ORANGE החומר הנלמד בשבועות האחרונים: