האם מותר לקרוא למיילדת שגרה מחוץ לעיר?

ט"ז חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה ההיתר להדליק נר עבור יולדת?האם יולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה? מה ראוי שתעשה אשה מעוברת שהגיעה לחודש התשיעי להריונה? האם מותר ליילד אשה גויה?וממתי נקראת האשה 'יולדת'? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ל סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה ומחללים עליה את השבת לכל מה שנצרך לה, דהיינו, קוראים למיילדת ואפילו מחוץ לעיר, ומיילדים אותה, ובלילה מדליקים לה את הנר, ואע"פ שמדובר באופן שהנר לא נצרך לעצם הטיפול בה, והמיילדת יודעת לעשות את הכל בלי נר, בכ"ז קים להו לחז"ל שאין דעתה של היולדת מיושבת עליה כאשר היא שרויה בחושך, לכן מותר לחלל שבת לצורך הדלקת הנר בלילה, ואפילו שמדובר ביולדת סומא שבכל מקרה לא רואה, מותר לחלל שבת להדליק עבורה נר, כי גם יולדת סומא אין לה יישוב הדעת כאשר היא בחושך, ויישוב דעתה של היולדת הוא דבר חשוב.

יש דין מסוים שיולדת שונה מכל חולה שיש בו סכנה, והוא, שכל חילול שבת שאפשר לעשות בשינוי, מצווים לעשות אותו בשינוי, כיוון שלידה זה דבר טבעי, ואפילו אחת מאלף לא מתה בשעת לידה, ולכן יולדת חמורה יותר בזה, ואפילו למ"ד בסי' שכ"ח שלגבי פיקוח נפש א"צ שינוי, בכ"א לגבי יולדת עושים בשינוי, וממילא אם לדוגמא צריך להביא לה כלי מרשות אחרת, שלא יביאו לה את הכלי בידיים, כיוון שיש בזה הוצאה מרשות לרשות כדרך, אלא יקשרו את הכלי בשער, וכך יביאו אותו ע"י שינוי, אבל כאשר הדבר מתעכב כשהוא נעשה בשינוי, מצוה לעשות בלי שינוי כדי למהר את הדבר בכל כוחו.

מן הראוי לאשה שהגיעה לחודש תשיעי, להכין בכל ער"ש את כל הדברים הנצרכים לה ללידה, כדי שבזה היא תחסוך חילול שבת באם הלידה תצא בשבת.

לא מיילדים גויה בשבת, כיוון שאפשר להשתמט ולומר שאנחנו מחללים שבת רק על מי ששומר שבת, וממילא אין בזה משום איבה, אבל ביום חול מיילדים גויה משום איבה, אבל במקום שיש לחוש לאיבה בשבת, מותר לחלל שבת לצורך לידת גויה רק כאשר מדובר באיסור דרבנן, אבל איסור דאורייתא לא עוברים בשבילה, כיוון שזה חילול שבת גמור במזיד.

יולדת נקראת משתשב על המשבר, או משעה שהדם שותת ויורד, או משעה שחברותיה נושאות אותה בזרועותיה כיוון שאין בה כח ללכת, ומוסיף המ"ב, שצריך להגיע לאחד משלשת הדברים האלו רק בדברים כאלו שאפשר לעשות אותם ולא צריך להזדרז בשבילם, אבל בדברים שצריך להזדרז, ואם יחכו להופעת אחד מהסימנים, זה יהיה מאוחר, לדוגמא, אם המיילדת גרה במקום רחוק, וימתינו עד שיהיה את אחד משלשת הסימנים, המיילדת לא תספיק להגיע, מותר לקרוא לה גם כאשר היולדת מרגישה קצת, ואפילו בספק.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים