האם מותר להתקלח בשבת בימי החוֹם?

סימן שכ"ו - סעיף ו'- סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אטיפות גשם היורדות על האדם בהליכתו ברחוב האם יש בזה משום טלטול?

האם מותר לאדם להניח על גופו כלי עם מים חמים? ממה צריך להיזהר כשרוחץ בנהר בשבת? ומה החשש שבגללו אסרו חז"ל לטבול במקווה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ו סעיף ו'  - סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך למה שלמדנו בסעיפים הקודמים שחז"ל אסרו רחיצה בחמין בשבת גזירה שמא יבוא לחמם מים לצורך הרחיצה, ממשיך השו"ע ואומר, שלא רק רחיצה עצמה אסורה, אלא אסור לאדם להניח כלי שיש בתוכו מים חמים ע"ג בטנו בשבת, מחשש שמא המים ישפכו על גביו ונמצא רוחץ בשבת, ודבר זה אסור גם בימות החול משום סכנה, ומביא המ"ב טעם נוסף לאסור בשבת, משום שנראה הדבר כמו רפואה, שהרי זה דבר שעושים אותו לצורך רפואה, ונ"מ בין שני הטעמים, בכלי סגור, האם מותר לאדם להניח על גביו כלי סגור שבתוכו מים חמים? אם הסיבה שמא יישפך, כאן זה לא יישפך שהרי הכלי סגור, ואם הסיבה מחמת רפואה, גם בזה יש משום רפואה ואסור.

מותר לחמם בגד ולשים על בטנו, שהרי אם הטעם לאסור הוא שמא המים ישפכו עליו ונמצא שבא לידי רחיצה, בזה אין שום בעיה שהרי הבגד יבש, אבל משום הטעם השני שסיבת האיסור היא משום שזה לרפואה, מדוע מותר? מבאר המ"ב, שלא ניכר בזה שזה לרפואה כמו אם מניח על גביו כלי עם מים חמים.

אדם שרוחץ בנהר בשבת, יזהר שלא יוליך את המים שעל גופו ד' אמות בכרמלית הסמוכה לנהר, ומוסיף המ"ב, שה"ה בנהר עצמו, אם חלק גופו העליון מחוץ למים ויש עליו מים של הנהר, הנהר עצמו מוגדר ככרמלית, ואסור לו ללכת בנהר ד' אמות כאשר הוא מטלטל על גביו את המים.

מותר לאדם ללכת ברחוב כאשר הגשם יורד עליו ואע"פ שמטלטל את טיפות הגשם, שהרי זה דבר מועט, משא"כ בנהר שיש הרבה מים, יש בזה בעיה.

מותר לאדם לטבול מטומאתו במקווה בשבת, והחידוש בזה הוא, שהרי מבואר במס' ביצה יח. שאסור לאדם להטביל כלים טמאים בשבת, משום תיקון, שהרי הכלי היה טמא ולאחר הטבילה הוא טהור, בכ"ז כאשר האדם טמא מותר לו לטבול במקווה, ואין בזה תיקון משום שאדם 'נראה כמיקר', דהיינו, כשהוא טובל במקווה, זה לא נראה שהוא טובל לטומאתו, אלא נראה שרוצה לצנן את עצמו ולכן נכנס לתוך המים, ואפילו כשהמים סרוחים, בכ"ז כשחם לו הוא נכנס גם לתוך מים סרוחים, ואומר המ"ב, שלפי מה שאנחנו נוהגים שאסור להיכנס לנהר בשבת כמו שאמר המ"ב בס"ק כ"א מחמת כמה טעמים וכן מכיוון שמצוי לבוא לידי סחיטת שיער, לפי"ז יוצא שגם כאשר אדם רוצה לטבול מטומאתו, יש בזה בעיה של תיקון מנא, כיוון שזה לא נראה כמיקר שהרי המנהג שלנו שלא להצטנן בתוך המים, וכאשר אנשים רואים אותו נכנס לתוך מקווה או נהר, יאמרו שהוא טובל לטומאתו, ולכן נהגו הנשים שלא לטבול טבילה שלא בזמנה, ובכ"ז בעל קרי מותר לטבול ואין בזה בעיה של תיקון מנא, שהרי הוא מותר בתורה ותפילה וממילא הוא לא מקולקל לפני הטבילה, אבל גם בזה יש מי שמחמיר, ומי שנוהג להקל אין למחות בידו, ואם אדם נטמא בשבת ויו"ט עצמו שלא היה לו אפשרות לטהר את עצמו בער"ש, מותר לו לטבול בשבת ויו"ט, ויזהר שלא לבוא לידי סחיטה.

אדם שרוצה לטבול לתוספת קדושה לכאורה אין בזה בעיה, כי אין בזה תיקון, אבל יש בעיה משום סחיטת שיער.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים