האם מותר להישאר עם תפילין לאחר שהתפלל מעריב מבעוד יום ?

א' בסיון תשפ"ב - סימן ל'- סעיף ג'- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה אופן מותר להניח תפילין בלילה? ובאיזה אופן מותר להישאר עם התפילין עליו בשבת? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל' סעיפים ג' – ה']  

הנחת תפילין בלילה באופן שיוצא לדרך

הטעם שלא מניחים תפילין בלילה, אינה משום שלילה לאו זמן תפילין, אלא באמת מדאורייתא באופן עקרוני אפשר להניח תפילין גם בלילה, והסיבה שלא מניחים תפילין בלילה, היא מדרבנן, גזירה שמא יישן בהם ויפיח בהם, ומכיוון שכך, מבואר, שיש אופן שמותר לאדם להניח תפילין גם בלילה, וזה כאשר אדם יוצא לדרך, שאז אין חשש שמא יישן בהם, ודן המשנה ברורה, מה הדין בשעה שיושב בקרון, האם יוצא לדרך הכוונה דווקא כשהולך ברגליו, או אפילו כשיושב בקרון, שהרי ייתכן שכאשר הוא יושב בקרון, יש יותר חשש שינמנם ויישן בהם, ועל כל פנים, אף על פי שמותר לו להניחם כאשר יוצא לדרך, לא יברך עליהם, משום שבכל זאת, לילה לאו זמן תפילין.

השארת התפילין עליו בלילה מחשש שייפלו מידיו

אדם שבא מן הדרך ותפילין בראשו, ושקעה חמה ונעשה לילה מוחלט, שבאופן כזה שצריך להוריד את התפילין מעליו, אם הוא חושש שאם יחזיק את התפילין בידיו, התפילין ייפלו מחמת טלטולי הדרך, התירו לו חכמים להמשיך ולהניחם על ראשו, ומבאר המשנה ברורה, שאף על פי שלעיל בסעיף ב' מבואר, שכל האיסור ללבוש תפילין בלילה זה רק לכתחילה, אבל כאשר אדם היה לבוש תפילין מבעוד יום, ושקעה עליו חמה, מותר לו להמשיך וללבוש את התפילין, ומדוע כאן כתוב שרק בלילה מותר ורק אם הוא בדרך מותר, וגם בזה כתוב רק אם מניח ידו עליו מפני הרואים שלא יראו שמניח תפילין בלילה? מבאר המשנה ברורה, שיש הבדל פשוט מאוד, לעיל בסעיף ב' מדובר באדם שיושב בביתו והניח תפילין ביום ושקעה החמה, שמותר לו להשאיר אותם עליו, משום שלא רואים אותו, אבל כאן מדובר באדם שבא בדרך, שהתירו לו חכמים להמשיך ולהניחם אם חושש להסיר אותם שמא ייפלו מידיו, אבל בכל זאת, מכיוון שזה בדרך, ויש אנשים שרואים והם לא יודעים שהסיבה שהוא מניח את התפילין בלילה היא משום שהוא התחיל להניחם מבעוד יום והוא חושש להסיר אותם ולהשאיר אותם בידיו, לכן התירו לו חכמים להמשיך וללבוש אותם, אבל רק אם הוא מניח ידו על התפילין.

השארת התפילין עליו בשבת

אדם שבא ביום שישי, ושקעה עליו חמה ונכנסה השבת שבאופן כזה אסור לו להחזיק אותם ביד מפני קדושת השבת, התירו לו להמשיך וללבוש אותם.

השארת התפילין עליו לאחר שהתפלל מעריב מבעוד יום

לא רק בלילה אסור ללבוש תפילין, אלא אדם שהתפלל מעריב מבעוד יום, אסור לו להמשיך ולהניח אותם לאחר מעריב, משום שכלפיו נעשה לילה, אבל אם עדיין לא הניח תפילין כלל באותו יום, מחויב להניחם בלי ברכה אם עדיין לא היה צאת הכוכבים, אבל אם הקהל התפלל והוא לא התפלל, מניחם אפילו בברכה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן