מדוע לא מניחים תפילין בלילה ?

כ"ט באייר תשפ"ב - סימן כ''ט- סימן ל'- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי זמן הנחת תפילין? ומה הדין באופן שהניח תפילין סמוך לשקיעת החמה ונעשה לילה? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן כ"ט – סימן ל' סעיף ב']  

הנחת תפילין בלילה

מבואר בשולחן ערוך, שאין לברך שום ברכה כשחולץ את התפילין, אפילו כשחולצן בערב שבת בין השמשות, ומבאר המשנה ברורה, שיש מאן דאמר בגמרא, שכאשר בני מערבא היו חולצים את תפילין, הם היו מברכים, 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו', וטעם הדבר, משום שבני מערבא סוברים, שלילה לאו זמן תפילין, אלא אפשר להניחם רק ביום, וממילא, כאשר הם היו חולצים את התפילין בסוף היום לקראת הלילה, הם היו מברכים ברכה זו, אבל אנחנו לא סוברים כבני מערבא, אלא אנחנו סוברים, שמדאורייתא לילה זמן תפילין, והסיבה שלא מניחים תפילין בלילה, היא מדרבנן, גזירה שמא יישן ויפיח בהם, ולא יתנהג בהם מנהג של כבוד, וממילא, כאשר אנחנו חולצים תפילין לקראת הלילה וכל שכן ביום, אין לנו מה לברך ברכה זו, ומה שכתב השולחן ערוך שלא יברך ברכה זו אפילו כשחולצם בערב שבת בין השמשות, כוונת הדברים, שהרי לפי מה שמבואר לעיל, שבת ודאי שאינה זמן תפילין, ומדוע שלא יברך ברכה זו, ומבאר המשנה ברורה, שאמנם לשם מצוה אסור להניח תפילין בשבת, אבל אם רוצה להניחם שלא לשם מצוה, אין בעיה עם זה, ולכן לא יברך ברכה זו אפילו בערב שבת בין השמשות.

זמן הנחת תפילין

זמן הנחת תפילין ביום, הוא משיראה את חברו הרגיל עמו קצת, ולא רגיל עמו הרבה, שהרי יכיר אותו ממרחק, וכן לא חברו שאינו רגיל עמו בכלל, כי גם מקרוב הוא לא יכיר אותו, והטעם שזמן הנחת תפילין אינה מתחילה מעלות השחר אף על פי שזה כבר יום, מבאר המשנה ברורה, משום שזה עדיין זמן שינה, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', מתי הוא זמן הנחת תפילין, יש אומרים, שש דקות לאחר עלות השחר, ובשם שו"ת מנחת יצחק כתוב, שהזמן הוא ביו רבע שעה לחצי שעה, ובשם כף החיים כתוב, שנהגו בירושלים שזה שעה קודם הנץ החמה, ויש שם עוד שיטות עיין שם.

הניח תפילין סמוך לשקיעה ונעשה לילה

אסור להניח תפילין בלילה, שמא ישכחם ויישן בהם, ויפיח בהם, וממילא זה ביזיון לתפילין, ואם הניחם לפני שקיעת החמה וחשכה עליו, אפילו הם עליו כל הלילה, מותר בדיעבד, ואין מורין כך הלכה לאחרים, שמא יבואו להקל שמותר לכתחילה להניח תפילין בלילה, וזה כבר לא טוב, ואדם שלא חלץ את התפילין משום שלא היה לו מקום לשומרם, מותר, ומורין כך לאחרים לכתחילה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן