מקום גדול המוקף מחיצות מדוע אסור לטלטל בתוכו ד' אמות?

ט' באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ח- מאמצע סעיף א' הגה "ועיין"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן נחשב מקום המוקף מחיצות כמי שגרים בתוכם?מה יעשה אדם שמגיע לעיר ואינו יודע האם בנו קודם את הבתים או שבנו קודם את המחיצות? ומה דינו של קרפף הסמוך לבית? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ח סעיף א' בדברי הרמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מקום גדול יותר מבית סאתיים, אע"פ שהוא מוקף במחיצות, ומדאורייתא הוא נחשב לרה"י גמור ומותר לטלטל בו, כל זה מדאורייתא, אבל מדרבנן, מקום גדול יותר מבית סאתיים שלא גרים בתוכו, אע"פ שהוא מוקף במחיצות, בכ"ז גזרו חז"ל שהוא דומה לרה"ר, ואסור לטלטל באותו מקום יותר מד' אמות, כמו שאסור לטלטל ברה"ר ובכרמלית, אבל אם גרים באותו מקום, אפילו שהוא גדול משיעור של בית סאתיים, מותר לטלטל בכולו, כי זה בית ובוודאי שהוא נחשב רה"י.

בכדי שהמקום יחשב כמו שגרים בתוכו, צריך שקודם כל יגורו, ורק אח"כ יקיפו אותו במחיצות, אבל מקום שומם יותר מבית סאתיים, והוקף במחיצות, ורק אח"כ נתיישבו בתוך החלל של המחיצות, אסור בטלטול, כי המחיצות לא נעשו לשם דיורין.  

הרמ"א כותב, 'ועיין לקמן סי' ת"א דין סתם עיירות אם מוקפות לדירה', ומבאר המ"ב את כוונת הרמ"א לומר, שסתם עיירות נחשבות כמוקפות לדירה, כי בדרך כלל בונים את הבתים ואח"כ את המחיצות, ולכן, אדם שמגיע לעיירה שמוקפת חומה ואינו יודע האם קודם בנו את הבתים ואח"כ הקיפו את המקום בחומה וממילא המקום מותר בטלטול, או שקודם הקיפו במחיצות ואח"כ בנו את הבתים שאז המקום אסור בטלטול, הוא יכול להניח ולתלות, שקודם בנו את הבתים ורק אח"כ הקיפו במחיצות, והמקום מותר בטלטול.

עוד אומר הרמ"א, קרפיפות, דהיינו, שטח שלא משמש לדיורים והוא מוקף במחיצות, אסור לטלטל שם, אבל אם יש פתח מהבית לאותו מקום, המקום נחשב כהיקף של דיורים, ואם אדם לא יודע מתי נבנו המחיצות, יכול להניח, שקודם כל פתחו את הפתח של הבית, ורק אח"כ הקיפו את המקום במחיצות ואפשר לטלטל שם, אבל ודאי שזה לא כלל, אלא תלוי כל מקום לפי עניינו, והרמ"א דיבר על זמנם ועל מקומם.

עוד אומר הרמ"א, י"א שקרפף הסמוך לבית, אע"פ שאין פתח מהבית לקרפף, ואין חיבור, אבל כיוון שהוא סמוך לבית, מסתמא משתמשים בקרפף תשמישי דיורים, ומוסיף המ"ב שצריך לומר, שקודם נבנה הבית ואח"כ הקרפף, השטח הוקף, כי אם קודם השטח הוקף, יש בזה בעיה, ויש חולקים וסוברים, שאם אין פתח מהבית לאותו מקום, אסור לטלטל באותו שטח אע"פ שהוא מוקף במחיצות והוא סמוך לבית. והלכה כדעה השנייה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים