הדף היומי מסכת זבחים דף לב

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לשחוט קרבן באמצעות סכין ארוכה?
מדוע נקראת החצר החדשה בשם זה? ומה מותר רק למצורע, ולא לאף אדם אחר? דף לב עמוד א * שחיטה כשרה בזר לכתחילה, אך המשנה נקטה לשון של דיעבד בגלל ששנתה גם טמא, וטמא לכתחילה לא ישחוט שמע יגע בבשר. * הדרשה מפסוק (המובאת בברייתא) ששחיטה כשרה רק בטהורים ולא בטמאים, איננה דרשה גמורה אלא רק אסמכתא מדרבנן. דף לב עמוד ב * לדעת שמעון התימני גם השוחט צריך להיות בעזרה. * לדת עולא בשם ריש לקיש: טמא שהכניס ידו לפנים העזרה - לוקה (ביאה במקצת שמה ביאה). * למסקנה, רב יוסף מדייק מדברי עולא, שאם רובם של ישראל היו טמאים בערב הפסח טומאת מת ונעשו לאחר מכן טמאים בטומאת זיבה - הואיל והותרו לטומאתם הותרו לזיבתם (ואביי מקשה על דבריו). על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף לב

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים