האם רבים יכולים לבטל רשותם ליחיד ?

כ"ה אייר תשע"ט - סימן ש"פ- סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה החילוק בין ביטול יחיד לרבים לבין ביטול רבים ליחיד?מה הדין באופן ששני דיירים בחצר לא עשו עירובי חצרות? ומדוע שאר בני החצר אינם יכולים לבטל רשות לשניים שלא עירבו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"פ סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כשם שיחיד יכול לבטל את רשותו לרבים, כך רבים יכולים לבטל את רשותם ליחיד, דהיינו, יחיד שלא עירב עירובי חצרות עם שאר בני החצר, הוא אוסר עליהם שהם אסורים להוציא כלים מבתיהם לחצר, והעירובי חצרות שהם עשו, נפסלו, ומבואר לעיל שהעצה היא, שהוא יבטל את רשותו שבחצר אל שאר דיירי החצר, ואז אין לו רשות בחצר, ואינו אוסר עליהם.

בני חצר שעירבו יחד ואחד מהם לא עירב איתם, הוא אוסר על כולם, והם יכולים לבטל את רשותם אליו, ואז הוא שליט יחידי על הבית והחצר, וממילא מותר להוציא כלים מהבית שלו אל החצר, אבל יש חילוק בין יחיד שמבטל את רשותו לרבים, לבין רבים שמבטלים את רשותם ליחיד, שיחיד שלא עירב, והוא מבטל את רשותו שבחצר לשאר בני החצר שעירבו, הדין הוא, שהם מותרים להוציא כלי מבתיהם לחצר, כיוון שהבתים והחצר רשות אחת, וגם הוא מותר להוציא כלים מהבית שלהם לחצר, אבל רבים שביטלו את רשותם ליחיד, הוא מותר להוציא כלים מהבית שלו לחצר, כיוון שהבית והחצר הם רשות אחת והם רשותו, אבל הם אסורים להוציא כלים מהבית שלו אל החצר, וטעם החילוק בזה הוא, כיוון שהיחיד מתבטל אל הרבים, אבל הרבים לא מתבטלים אל היחיד, ולכן כאשר הרבים מבטלים את רשותם ליחיד, אם הם יוציאו כלים מהבית אל החצר, הם יחזרו שוב ויחזיקו בחצר, והם מבטלים את הביטול שהם ביטלו, כיוון שאינם מתבטלים אל היחיד.

המ"ב מביא נידון, האם זה רק כאשר הם מוציאים כלים מהבית שלו אל החצר, או גם כאשר הם מכניסים מהחצר לבית, שאולי בהכנסה מחצר לבית אין ביטול רשות, ואדרבה, הם לוקחים את התשמיש מהחצר וחוזרים לבית, אז הם לא חוזרים מהביטול הקודם.

שני דיירים בחצר שלא עשו עירובי חצרות, אחד יבטל את רשותו לשני, אבל כאשר ביטל רשותו לשני, לא יכול להוציא כלים מהבית של אותו שהוא ביטל, אל החצר, וחברו מותר אפילו בשל עצמו, כיוון שרק יחיד מתבטל אל רבים, ולא יחיד אל יחיד, ולא רבים אל יחיד, ורבים שעירבו, אסורים להוציא כלים מהבית של אותם רבים שהם ביטלו אליהם, אל החצר.

שניים שכחו ולא עירבו, יכולים לבטל רשותם לשאר בני החצר, ובלבד שכל אחד יבטל לכל אחד מבני החצר, שאם יהיה אחד שהוא אסור, העירובי חצרות לא מועילים, וא"א לבטל ביטול רשות לשניים שלא עירבו, שהרי גם אחרי שיבטלו, אחד אוסר על השני, והדבר לא יועיל, ואפילו אומרים לו ע"מ שתבטל לשני וכן לשלישי, לא יועיל, שהרי בשעת הביטול לא היה היתר בחצר, כיוון שיש כאן שניים שלא עירבו, והם אוסרים אחד על השני.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים