האם יש דין לאכול פת בסעודת ראש חודש ?

ד' אלול תשע"ט - סימן תי"ח- סעיף ג'- סימן תי"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שקיבל על עצמו תענית לכמה ימים ובתוכם ר"ח האם התענית חלה על ר"ח?מה הדין כאשר נשבע להתענות כמה ימים ובתוכם ר"ח? מדוע המתענה בר"ח ניסן ור"ח אב א"צ להתענות על התענית?ומה נאמר על המוציא על סעודת ר"ח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ח סעיף ג' – סוף סימן תי"ט סעיף במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יחיד שקיבל על עצמו להתענות כך וכך ימים, ובתוכם חל ר"ח, או יחיד שקיבל על עצמו להתענות בר"ח, הדין הוא, שקבלת התענית על ר"ח לא חלה, ולא מתענה בר"ח, אא"כ הוא קיבל על עצמו את התענית בלשון נדר, שנדרים חלים גם על דבר מצוה, והמ"ב עומד על כך, שיש כאן דבר לא ברור, כי אם יחיד שקיבל על עצמו להתענות קבוצת ימים ובתוכם חל ר"ח, שהדין הוא שהוא לא צריך להתענות בר"ח, כ"ש כשקיבל על עצמו במפורש להתענות בר"ח, שהתענית לא חלה? והמ"ב מציע ב' אפשרויות, או משום זו וא"צ לומר זו, ואה"נ שהדין השני פשוט יותר מהדין הראשון, או שאפשר לומר שהחידוש בסיפא הוא, משום מה שהשו"ע מסיים את הסעיף, 'ואם קיבלו עליו בלשון הרי עלי שהוא לשון נדר צריך התרת חכם', דהיינו, מה שלמדנו שהוא לא מתענה בר"ח, זה הכל כאשר קיבל על עצמו בלשון קבלת תענית ולא בלשון נדר, אבל אם קיבל על עצמו בלשון נדר, המ"ב מסביר, שנדר חל גם על דבר מצוה, ולכן נקט השו"ע את האופן שהוא קיבל על עצמו להתענות בר"ח שלא חל התענית, משום הסיפא שאם הוא קיבל על עצמו בלשון נדר, אע"פ שקיבל על עצמו להתענות במפורש בר"ח, התענית חלה.

אע"פ שהנדר חל, אבל צריך להישאל ולבטל את הנדר, כדי לא להתענות בר"ח, ופותחים ואומרים לו, אילו היית שמת על ליבך שיפגעו בך בתוך הזמן הזה אלו הימים, לא היית נודר, ומתירים לו.

מביא המ"ב, שברישא של הסעיף, כאשר הוא קיבל על עצמו את התענית בלשון קבלת תענית בעלמא ולא בלשון נדר, שהדין הוא שהוא לא מתענה בר"ח, הוא גם לא צריך להשלים יום אחר תמורתו, וזה הכל כאשר קיבל על עצמו להתענות בימים מסוימים, אבל אם קיבל על עצמו להתענות קבוצת ימים ובתוכם חל ר"ח, הדין הוא, שידלג על יום ר"ח, ויתענה יום אחר תמורתו.

אדם שנשבע להתענות קבוצת ימים, ובתוכם חל ר"ח, השבועה חלה, כיוון שיש כאן איסור כולל, דהיינו, מיגו שחלה שבועתו על הימים המותרים, היא חלה גם על הימים האסורים, ומדברי המ"ב משמע. שהוא צריך להתענות, ואומר השו"ע, שאם נשבע במפורש להתענות בר"ח, חלה עליו שבועה, כיוון שהאיסור להתענות בר"ח הוא רק מדרבנן, ושבועה חלה על איסור מדרבנן, וכך שיטת השו"ע, אבל מדברי הרמב"ם נראה לכאורה, שהאיסור להתענות בר"ח הוא דאורייתא, ולא יתענה.

אומר המ"ב, שיטת השו"ע, שאדם שנשבע במפורש להתענות בר"ח, כיוון שהאיסור להתענות בר"ח הוא רק מדרבנן, השבועה חלה עליו עד שיתיר, ולכן מחויב להתיר את השבועה ולא יתענה, ולשיטת הרמב"ם שהאיסור להתענות בר"ח הוא מדאורייתא, המקור לזה הוא מהכתוב, 'במועדיכם ובראשי חדשיכם', הוקש ר"ח למועד, ולכן אין השבועה חלה עליו אלא רק בכולל.

אומר המ"ב, שהש"ך ביו"ד כותב, שאפילו אם האיסור להתענות בר"ח הוא מדאורייתא, בכ"א השבועה חלה עליו, כיוון שאין זה מפורש בתורה כשבת ויו"ט שאסור להתענות.

אדם שמתענה בר"ח או בחנוכה ופורים תענית חלום, צריך להתענות שוב על התענית שהוא התענה, לכפר על מה שהתענה וביטל עונג ר"ח, כיוון שימים אלו אסורים בתענית, אבל אם התענה בר"ח ניסן ור"ח אב, א"צ להתענות שוב, כיוון שי"א שמצוה להתענות בראשי חדשים הללו.

מצוה להרבות בסעודת ר"ח, ואומר המ"ב, שאע"פ שאינו מחויב לאכול בר"ח דברים הטעונים ברכת המזון ויכול לצאת יד"ח בשאר דברים, מ"מ המוציא על סעודת ר"ח ואוכל ושותה בה בטוב, הרי זה משובח, ומביא השעה"צ בשם האו"ז, שיש דין לאכול פת בסעודת ר"ח, וכתבו הפוסקים בשם מדרש פסיקתא, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"ה, חוץ ממה שמוציא בשבתות וימים טובים ור"ח וחוה"מ, ומה שהתינוקות מוליכים לבית רבן, אם מוסיף, מוסיפים לו, ואם פוחת, פוחתים לו, ומה שכתוב לעניין התינוקות, היינו שכר הלימוד שמשלם עבור זה שהתינוקות ילמדו תורה, וזה לא מהחשבון, והב"ח פירש, שמדובר על מה שמוליכים התינוקות מעות בר"ח לבית רבן.

אומר המ"ב, אמנם מצוה להרבות בסעודת ר"ח, אבל מספיק רק ביום וא"צ גם בלילה, והמדקדקים נוהגים לאכול מאכל אחד יותר ממה שרגיל ביום חול, כדי להראות את כבודו של ר"ח, וכשחל ר"ח בשבת, עושים מאכל אחד יותר מכל שבת עבור ר"ח, כדי להגדיל את כבוד ר"ח.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים