מהו עירוב חצרות?

כ"ד אייר תשע"ט - סימן ש"פ- סעיף א'- סעיף ג'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשכח לערב עם כולם שהדין הוא שצריך לבטל רשות אליהם האם מותר לעשות זאת בשבת?מדוע כאשר מבטל רשותו אליהם אין צריך לעשות קניין סודר? כיצד עליו לבטל רשותו? ומה הדין כאשר אינו רוצה לבטל רשותו אלא רוצה להשכיר רשותו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"פ סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ענינו של עירובי חצרות הוא, לערב את כל דיירי החצר, וחז"ל גזרו, שיהיה אסור להוציא בשבת מהבית אל החצר המשותפת, או מבית אחד לבית אחר שבחצר, משום שהבית והחצר נראים כשתי רשויות, הבית הוא רשות פרטית, והחצר רשות משותפת לכלל דיירי החצר, וכאשר הוא מוציא כלים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, נראים הדברים שהוא מוציא מרשות לרשות, וכן אסור להוציא מבית אחד לבית אחר, כיוון שהוא מוציא מרשות אחת לרשות שנייה, אא"כ עושה עירובי חצרות, שע"י שגובים פת מכל דיירי החצר, כולם מתאחדים להיות רשות אחת, ואין חילוקי רשויות ביניהם, אבל צריך שכל דיירי החצר ישתתפו בעירובי חצרות, ומספיק שדייר אחד לא ישתתף בעירובי החצרות, שבזה הוא אוסר על כולם, כיוון שיש חילוקי רשויות, ולא כולם מאוחדים יחד, ואם אחד מדיירי החצר שכח ולא עירב יחד עם כולם, ואפילו לא עירב במזיד, התקנה בזה היא, שיעשה ביטול רשות, דהיינו, שיבטל את רשותו שיש לו בחצר, ואפילו בשבת יכול לבטל, וממילא חוזר הדין שכולם נחשבים לרשות אחת, וגם הוא מותר להוציא כלים מהבית שלהם לחצר, כיוון שהם נחשבים כרשות אחת.

כאשר הוא אומר 'רשותי מבוטלת לכם', הם לא צריכים לקנות ממנו את רשותו בקניין סודר, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שזה רק סילוק רשות בעלמא, שמסלק את רשותו כדי שלא יאסור עליהם, ואין בזה שום הקנאה, ולכן, מטעם זה אפשר לבטל גם משתחשך ונכנסה השבת, ואין בזה משום מקח וממכר.

כאשר הוא דר בחצר עם ארבעה או חמשה דיירים נוספים, אם הוא מבטל את רשותו, צריך שיבטל את רשותו לכל אחד ואחד, שיאמר, רשותי מבוטלת לך ולך, כדי שלא יהיה מצב שיש אחד מבני החצר שהוא לא ביטל לו את רשותו, ואז אותו אחד שאסור בחצר, אוסר על כל בני החצר, וי"א שמספיק שיאמר 'רשותי מבוטלת לכולכם', ומדייק המ"ב, שלפי הדעה הראשונה לא יועיל מה שאומר רשותי מבוטלת לכולכם, והטעם, כיוון שאולי אין הכוונה כולכם ממש, אלא רובכם, ורובו ככולו, ואז נשארו כמה שהוא לא ביטל להם את רשותו, והם אוסרים על כולם, ומביא המ"ב, שכאשר הם עומדים לפניו והוא אומר רשותי מבוטלת לכולכם, אנו תולים שכוונתו לבטל את הרשות לכל אלו שעומדים לפניו, ורשותו מבוטלת לכולם.

אם ביטל רשותו סתם, לא ביטל אלא רשות שיש לו בחצר, ולא ביטל גם את רשות ביתו, ולכן, הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר, כיוון שהחצר היא רשות ששייכת להם ולו אין רשות בחצר, וגם הוא יכול להוציא כלים מהבית שלהם אל החצר, כיוון שהוא כאורח אצלם והוא בטל אליהם, והחצר והבתים שלהם, הכל רשות אחת, אבל הם אסורים להוציא מביתו לחצר, כיוון שאת הבית שלו הוא לא ביטל, אז הבית שלו והחצר הם שתי רשויות נפרדות, וגם הוא אסור בזה.

י"א, שבאופן שהוא ביטל את רשותו בחצר ולא ביטל את רשות ביתו, צריך לנעול את ביתו כדי שלא יבוא להוציא באיסור, ולא יפתח אותו אלא כשרוצה לצאת ולבוא, וינעל אותו מיד אחרי צאתו ובואו, כדי שלא ייכשל ויוציא כלים מהבית לחצר, וצריך שהבית ישמש לו רק לכניסה ויציאה, ולא להוצאת כלים, כיוון שהבית שלו והרשות הם שתי רשויות נפרדות.

באופן שביטל להם גם את רשות חצרו וגם את רשות ביתו, מותר להם ולו להוציא לחצר בין מביתו ובין מבתיהם, כיוון שהרשות נתונה לכל שאר דיירי החצר, והם עשו עירוב ביניהם, והם עכשיו קיבלו את הבית ואת החצר.

אם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו, י"א שמועיל כמו ביטול, וי"א שלא מועיל, וטעם הי"א שאינו מועיל, מבאר המ"ב שהם סוברים, שלא תיקנו שכירות בישראל אלא בגוי, והאחרונים נתקשו בזה מדוע לא מועיל שכירות כמו ביטול, אבל טעם הדעה השנייה בזה היא, כיוון שבשבת אסור לשכור דהוי כמקח וממכר.

ולעניין הלכה: הא"ר פוסק, שאין שכירות מועילה בישראל כלל, אבל שאר אחרונים מקילים בזה לעניין ימי החול כהמג"א.

"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים