מדוע אסור לקפל בגד בשבת לפי קפליו הקבועים?

הדף היומי בהלכה י"ח באדר - סימן ש"ב סעיף ב'- סעיף ג'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אקיפול הטלית בשבת

מהי הגדרת מלאכת 'מכה בפטיש'? האם מותר לקפל בגד על הספסל? ומדוע לא יקפלו בגדים שני אנשים יחד? שיעור מעניין בהלכה סימן ש"ב סעיפים ב' – ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' במשנ"ב 'דרשו'

כל דבר שאדם עושה בגמר המלאכה כדרך שהאומנים עושים בגמר מלאכת הכלי, הדין הוא שהוא חיב על זה חטאת משום מלאכת 'מכה בפטיש', כיוון שכך דרך האומנים היה שבשעה שהם גומרים את הכלי היו מכים עליו בפטיש כדי ליישר אותו, וההכאה הזאת הייתה גמר מלאכת הכלי, ולכן כל אדם שגומר את מלאכת הכלי או הבגד חייב מדין 'מכה בפטיש'.

אדם שמלקט 'יבולות' מהבגדים, דהיינו, תוך כדי אריגת הבגד היו נוצרים בו גבשושיות, או שהיו נארגים עם הבגד יחד כל מיני קשים וקיסמים, וכאשר היה אדם מסיר את זה מהבגד, חייב על זה משום מלאכת 'מכה בפטיש', ודווקא אם מקפיד על זה, ומבאר המשנה ברורה, ש'מקפיד' שמדובר כאן אינו כמו 'מקפיד' של הסעיף הקודם ששם מדובר שכאשר אדם מקפיד על ניקיון הבגד, אז כשמנערו חייב חטאת, אבל כאן מדובר שמסיר את הגבשושיות והקיסמים בכוונה, לאפוקי כשמסירם כמתעסק, זה רק אסור מדרבנן בלבד.

כאשר מתקיימים חמשה תנאים מותר לקפל את הבגדים בשבת:

א. כאשר הוא נצרך לבגד הזה ביום השבת, דהיינו, שאם לא יקפל את הבגד, הוא יתקמט ולא יוכל ללובשו בשבת.

ב. שהקיפול יעשה ע"י אדם אחד ולא ע"י שניים, כיוון שמיחזי כמתקן, וגם כאשר מסדר את הבגד ע"ג הספסל כדי לקפלו, נחשב כשני אנשים ויש בזה משום 'תיקון מנא' ואסור.

ג. דווקא בגדים חדשים שלא עברו כיבוס, אבל בגדים שעברו כיבוס הם ממהרים להתקמט והקיפול שלהם מייפה אותם ויש בזה משום תיקון מנא.

ד. בגדים לבנים, אבל צבעוניים הם יותר מתייפים ע"י הקיפול שלהם ויש בזה בעיה של 'תיקון מנא'.

ה. כשאין לו בגד אחר ללבוש, ותנאי זה קשור לתנאי הראשון.

יש מי שאומר שאם לא מקפל את הבגד כסדר קיפולו הראשון, מותר לקפל אותו בשבת גם כאשר לא יתקיימו כל התנאים, וגם בזה מביא המשנה ברורה בשם המחצית השקל, שמ"מ מי שרוצה להחמיר ע"ע שלא לקפל כלל ואפילו שלא כסדר קיפולו הראשון, תבוא עליו ברכה.

כאשר אדם חוזר מבהכנ"ס עם הטלית, אסור לו לקפל אותה גם אם מתקיימים שאר התנאים, שהרי אינו צריך אותה עוד לשבת, אא"כ מדובר במקומות שנוהגים ללובשה גם בתפילת מנחה.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה