מדוע אסור להישען על עץ בשבת?

י"ג כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר בשבת להניח חפצים על העץ?אדם שעלה על עץ, באיזה אופן אסור לו לרדת ממנו בשבת?ומדוע אסרו חז"ל להניח על העץ כלים שמשתמשים בהם תדיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חז"ל אסרו לעלות על האילן בשבת, שמא יעלה עליו ויתלוש עלים או ענפים או פירות, ואסור להשתמש באילן כלל בשבת, ולכן אסור להישען עליו או להוריד ולהניח חפץ עליו, ואפילו שהאילן התייבש לגמרי ונשרו עליו ופירותיו וענפיו ואין מה לתלוש, בכ"א אסור משום סייג וגדר, ויש מקילים בימות החמה לעלות על אילן יבש, דכיוון שרואים שמדובר בימות החמה ורואים שהוא יבש ואין מה לתלוש ממנו, אפשר להקל.

גם ירידה מהאילן נחשבת השתמשות באילן, וכן ישיבה באילן נחשבת השתמשות באילן, ואדם שעלה על האילן בשוגג או שעלה מבעו"י ושקעה החמה, מותר לו לרדת מהאילן בשבת, כי גם אם הוא ישאר באילן הוא משתמש באילן, ואדם שעלה על האילן בשבת במזיד, קנסו אותו חז"ל שישאר שם כל השבת, שהרי גם הירידה מהאילן אסורה, ואם עלה בשוגג בער"ש ונשאר במזיד עד שחשיכה, י"א שיורד בשבת כיוון שהולכים אחר העלייה, והרי עלה בשוגג, וי"א שלא ירד, והלכה כדעה הראשונה, ומותר לו לרדת בשבת.

מה שאמרנו שכאשר עלה מבעו"י, שמותר לו לרדת, זה דווקא אדם שעלה, אבל אם הניח חפץ ע"ג האילן, יש בזה השתמשות ועדיף שהחפץ ישאר באילן בשבת, וכן כשהעלה חפץ ע"ג האילן מבעו"י, אסור להוריד את החפץ בשבת, כיון שכאשר החפץ מונח באילן, אין בזה איסור של השתמשות, אבל כאשר מסיר את החפץ מהאילן, הוא משתמש באילן.

אסור לאדם להניח ע"ג האילן בער"ש כלים שרגיל להשתמש בהם, כיוון שמתוך שהוא רגיל להשתמש בהם, חוששים שמא יוריד אותם מהאילן בשבת ויעבור על איסור השתמשות באילן, ואומר הרמ"א, שכל זה באילן וכיו"ב שהם דברים קשים, אבל עשבים או ירקות רכים מותר להשתמש בהם, ומביא המ"ב מהט"ז שחולק על הרמ"א, ומדייק מלשון השו"ע והרמב"ם, שכתב השו"ע 'אין עולין באילן ואין משתמשין במחובר' משמע שיש אילן ויש מחובר, ואילן זה קשה, ומחובר זה רך, ושינה השו"ע את לשונו כדי לומר, שכל שהוא מחובר, אפילו שהוא רך כעשבים וירקות יש איסור להשתמש בהם בשבת, ופסק המ"ב להלכה כהרמ"א, שדברים שהם רכים, אין איסור להשתמש בשבת, וכאשר הם קצת קשים, לא ישתמש בהם כיוון שיש חשש שישברו, וגם להרמ"א שמקל להשתמש בדברים רכים כאשר הם מחוברים, אומר המ"ב, זה הכל כשהם רכים לגמרי, אבל דברים שבתחילת דרכם הם רכים ואח"כ מתקשים, אע"פ שעכשיו הם רכים, הם נידונים כקשים ואסור להשתמש בהם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים