השינוי המתיר הכנת 'בלילה רכה' בשבת

סימן שכ"א - סעיף ט"ו- אמצע סעיף ט"ז הגה "ואם נותן האוכל"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאופן הכנת חרדל בשבת

האם מותר בשבת להוסיף יין וחומץ לתוך שחליים שטחן מער"ש? מדוע שלא יערב את החרדל בכף? ומדוע תמה הבה"ל על ההיתר של לישת חרדל בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ט"ו - סעיף ט"ז במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

המ"ב מסביר, לעניין 'חרדל', שהדרך ללוש אותו ע"י שמערבים אותו בכח, וכיוון שכך, מבואר בשו"ע, שמותר בשבת ללוש חרדל בנחת, כיוון שהוא משנה ולא עושה כדרך שעושה בימות החול, וממילא ביאור דברי השו"ע כך, 'חרדל שלשו מער"ש' מביא המ"ב, שאין הכוונה שלש את החרדל מער"ש, אלא הוא לש אותו בשבת בנחת, וכוונת השו"ע היא, שמדובר באופן שהחרדל נילוש קצת מער"ש בלחות שלו עצמו, והחרדל מגיע לשבת במצב שהוא לא נילוש, ועל זה אומר השו"ע, שיכול לערבו בשבת, דהיינו, יכול בשבת לערב בתוכו משקה וללוש אותו בשבת ממש, באופן שלא יעשה זאת בכח.

בבה"ל תמה, איך יתכן שע"י שינוי מועט כ"כ יתירו גיבול גמור? לכן מבאר הבה"ל, שמדובר בחרדל שנילוש מער"ש וכפשטות השו"ע, אלא שהוא עדיין מחוסר איזה שהוא תיקון (יעויין בבה"ל) ועל זה כתוב, שאת אותו תיקון שהוא, חסר מותר להשלים בשבת, אבל ללוש חרדל בשבת אסור, ולמעשה המ"ב לא נוקט כך.

שחליים שטחן אותם מער"ש, מותר בשבת לתת בו יין וחומץ ומגבל ולש את השחליים, ולא יטרוף לערב בכח, אלא מערב בנחת, וכן שום שדכו מער"ש, למחר נוטל פול וגריסים, ולא יערב בכח אלא מעט מעט, שעי"ז משנה מהדרך הרגילה, ולכן מותר, וגם בזה הבה"ל אומר, שמדובר כאן כאשר הוא לש מער"ש את החרדל, אלא שבשבת מותר להשלים את הלישה, אבל ע"י השינוי של 'בנחת', לא הותר.

יש אומרים שלא יערב בכף, אלא ביד, כלומר, צריך תוספת של שינוי.

יש אומרים כדעת רבי (וכפי שהביא המ"ב לעיל ס"ק נ') שרבי סובר, שנתינת המים לתוך קמח או אפר היא לבד אסורה משום לש, ממילא לשיטתם בכל מקרה אסור לתת מים בשבת לתוך החרדל והשחליים, ואפילו לתוך הקמח קלי, ולא יועיל שישנה וילוש בנחת או מעט מעט, לכן נתינת המים חייבת להיות מער"ש, ואם נתן מים מער"ש ובא ללוש ולערב בשבת, יעשה כפי השינויים שלמדנו.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים