האם מותר לפרוס בשבת ביצה בכלי המיועד לכך?

סימן שכ"א סעיף ח'- סעיף י"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אריסוק קוביות סוכר בשבת

באיזה אופן מותר לטחון מלח בשבת? מלח שנעשה גבישים האם מותר לטוחנו בשבת? האם מותר לטחון בשר בשבת? ומה הדין לעניין השקיית ירקות תלושים בשבת כדי שלא יכמשו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"א סעיף ח' - סעיף י"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בסעיף ז', שמותר לטחון פלפלין בשבת בשינוי, דהיינו, ע"י הידית של הסכין, כיוון שאין דרך לטחון כך את הפלפלין בימות החול, ממילא זה נחשב לשינוי, אבל זה לבד לא מספיק, אלא אסור לכתוש אותם ע"י הידית של הסכין אם הם מונחים במכתשת,  וצריך שיהיו מונחים בקערה, כיוון שבמכתשת יש בעיה של 'עובדין דחול'.

כהמשך לכך מבואר בסעיף ח', שלא כותשים מלח במדוך של עץ וכ"ש בשל אבן, ואפילו שדעתו לאכול אותו לאלתר, אבל מרסק אותו בידית של הסכין, שכיוון שלא רגילים לטחון כך את המלח, הוי שינוי, ולחתוך את המלח בחוד של הסכין אסור, כיוון שזה טוחן.

הרמ"א אומר שאין טוחן אחר טוחן, ולכן, מלח שכבר היה מרוסק, אע"פ שהתגבש שוב ונעשה לחתיכה אחת, מותר לחזור ולטחון אותו בשבת, כיוון שאין טוחן אחר טוחן, וכמו שמותר לחתוך פת לחתיכות קטנות כיוון שהוא כבר היה חתיכות קטנות אלא שהוא התגבש, ומביא המ"ב, שסוכר שהתגבש ונעשה לקוביות, מותר לטחון אותו בשבת, כיוון שאין טוחן אחר טוחן.

בסעיף ט' מבואר, שאין טוחן אלא בגידולי קרקע, ולכן מותר לטחון בשר בשבת, וגם לשיטות הסוברות שבשר נחשב לגידולי קרקע כיוון שהבהמה גדלה וניזונת מגידולי הקרקע, בכ"ז מותר לטחון בשר בשבת, כיוון שאין טחינה באוכלין, שהרי הם יכולים להיאכל גם בלי טחינה, וממילא הטחינה לא משפיעה עליהם באופן מיוחד, אא"כ מדובר בסוגי מאכלים שאינם ראויים להיאכל כמות שהם, שאז הטחינה הופכת אותם לראויים, ואסור לטחון אותם גם אם מדובר במאכלים, ויש מקילים שאין טחינה באוכלין גם כאשר הם לא ראויים להיאכל כמות שהם.

גבינה אינה גידולי קרקע ובאופן עקרוני אין בעיה של טוחן בגבינה, ובכ"ז אם טוחן אותה בכלי המיוחד לכך, ה"ז דרך חול וכטחינת תבלין במכתשת, ואסור, אבל מותר לחתוך אותה בסכין דק דק וכמו לעניין בשר, ואפילו שהיא קשה מאוד, מותר, כיוון שיכולים ללעוס אותה קושי ויש עליה שם של אוכל.

בסעיף י"א מבואר, שמותר להשקות את התלוש כדי שלא יכמוש, ומבואר במ"ב שטעם ההיתר הוא, כיוון שירקות שראויים לאכילה מותר לטרוח עבורם, לכן מותר להשקות אותם בשבת כדי שלא יתייבשו, אבל אסור לטרוח בשבת עבור דבר שלא ראוי לאכילה, ולהשקות מחובר אסור מן התורה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים