האם חורים שבקירות צריכים בדיקה ?

ז' תשרי תש"פ - סימן תל"ג- סעיף ד'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאיזה גגות צריכים בדיקה?מדוע רפת בקר ולול תרנגולים אינם צריכים בדיקה? חומה המפרידה בין שני בתים ויש בה חור מי צריך לבדוק שם את החמץ?ומדוע חצר אינה צריכה בדיקה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ג סעיף ד' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, חורים שבכותלי הבית, וזיזים שבולטים מהכתלים, אם הם לא גבוהים מדי הרבה, ולא נמוכים מדי הרבה, כלומר, הם נוחים לשימוש, צריכים בדיקה, כי רגילים להשתמש בהם, וממילא יש חשש שמא הכניסו שם חמץ, אבל החורים שבכותלי הבית שגבוהים הרבה, ואין יד אדם מגיעה לשם, והחורים הנמוכים פחות מג' טפחים מקרקע הבית, מכיוון שלא נח להשתמש שם, לא חוששים שמא נכנס בהם חמץ, ואינם צריכים בדיקה.

מביא המ"ב, בבית שהתינוקות מצויים בו, בכל אופן צריכים בדיקה, שמא הניחו שם התינוקות מעט חמץ, ומביא המ"ב עוד, שאע"פ שיש חורים שאינם נוחים לשימוש, ומסתמא אין לחשוש שמא השתמשו בהם בחמץ, ואינם צריכים בדיקה, אבל אם ידוע לו שנשתמש בהם חמץ באותה שנה אפילו פעם אחת, צריכים בדיקה.

גג היציע, דהיינו, בית נמוך, והמגדל, דהיינו, ארון, שהגג שלהם משופע וממילא לא נח להשתמש ע"ג הגג, אינם צריכים בדיקה אפילו אם הם בתוך הבית, ומכלל לאו אתה שומע הן, שאותם מקומות שגגותיהם ישרים ונח להשתמש על גביהם, וכ"ש אם משתמשים בתוך הארון, צריכים לבדוק שם את החמץ.

רפת של בקר אינו צריך בדיקה, כיוון שאם היה שם חמץ, הבהמות יאכלו, וכן לול של תרנגולים אינו צריך בדיקה מטעם זה, ומוסיף המ"ב, שגם אם התרנגולים היו בתוך הבית, תוך הבית לא צריך בדיקה, כי גם אם היה שם חמץ, התרנגולים יאכלו אותו, אא"כ מדובר במקומות כאלו שהתרנגולים לא אוכלים שם את החמץ, כגון מתחת המיטות, ומ"מ צריך לחפש תחת המיטות, כי לפעמים נגרר שם חתיכה גדולה של חמץ ע"י התרנגולים.

במקום שאוכלים כל השנה ואין שם תרנגולים, לכ"ע צריך לבדוק תחת הספסלים והשולחנות, שמצוי שם חמץ, וי"א, שאפילו אם יש תרנגולים בבית, אם אכלו שם חמץ סמוך לפסח, הרי הוא כמו חמץ ודאי, וכאשר יש חמץ ודאי, אין ספק אכילת התרנגולים פוטר מידי חמץ ודאי, וצריך לבדוק שם.

אומר השו"ע, אמצע החצר אינה צריכה בדיקה, כי אם היה שם חמץ, העורבים או שאר עופות המצויים שם יאכלוהו, ואומר המ"ב, שלאו דווקא אמצע החצר, אלא גם צידי החצר אינם צריכים בדיקה, ומה שנקט השו"ע אמצע החצר, הוא בא לאפוקי רק חורים שבכותלי החצר, שעורבים לא מגיעים לשם, והם צריכים בדיקה.

אומר השו"ע, מה שלמדנו שמקומות שמצויים בהם בעלי חיים אינם צריכים בדיקה, זה רק באופן שספק אם יש שם חמץ, אבל אם ידוע בוודאי שיש שם חמץ, אין ספק אכילת בעלי חיים מוציא מידי ודאי חמץ, ומביא המ"ב בשם המג"א, שאם זמן רב לפני הפסח לא היה שם חמץ, נחשב הדבר שלא היה שם חמץ, ואין המקום צריך בדיקה, ואם הוא יודע בוודאות שהיה שם חמץ, אבל עד שלושים יום לפני פסח, ולפני כן אינו יודע אם היה שם חמץ, המקום נחשב כמסופק, ואם מצויים שם בעלי חיים, א"צ בדיקה, אבל המקור חיים מקל ואומר, שדווקא אם היה חמץ בשעת בדיקת חמץ לא סומכים על אכילת הבעלי חיים, והוא צריך לבדוק, אבל אם בשעת בדיקת חמץ הוא לא יודע שהיה שם חמץ, אלא היה שם חמץ לפני זמן הבדיקה, אם מצויים שם בעלי חיים, אנחנו תולים שהם אכלו את החמץ אם היה שם, כי החמץ אינו ודאי, ואכילת הבעלי חיים יש לתלות שמא הם אכלו.

אומר הרמ"א, כאן כתוב, שבמקום שהיה בו ודאי חמץ, לא סומכים על אכילת הבעלי חיים, ואילו לקמן בסימן תמ"ה ס"ג כתוב, שאפילו לכתחילה מותר להשליך את החמץ למקום שהעורבים יאכלו אותו, וא"כ סתירה, ומביא המ"ב בשם האחרונים, שהדבר תלוי להיכן הוא זורק את החמץ, אם הוא זורק אותו לרשות שלו או לרשות שהוא שותף שם, אסור, ולא סומכים על אכילת בעלי חיים כשיש ודאי חמץ, אבל אם השליך את החמץ ברחוב למקום שהוא הפקר, אפשר לסמוך גם על ספק אכילת בעלי חיים, לדון את החמץ כמו שהוא מבוער, ואפילו שלא אכלו אותו העורבים ונשאר שם, לא אכפת לנו, כיוון שהחמץ יצא מרשותו.

שני שכנים יהודים שכותל מפריד בין שני הבתים ויש שם חור, כל אחד בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטל בליבו ודיו, אבל חור שבין יהודי וגוי, א"צ בדיקה כלל, שמא יראה הגוי שהיהודי בודק עם נר, ויחשוב הגוי שהוא עושה לו כשפים, והיהודי יסתכן, ומביא המ"ב, שביום י"ד יבדוק לאור היום ויבטל, כי אז א"צ אור הנר, וממילא אין את החשש הנ"ל.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים