היכן צריך לברך ברכת המזון מי שאכל לחם תוך כדי הליכה?

ט' כסליו- קע"ח ד' - ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


היכן צריך לברך ברכת המזון מי שאכל לחם תוך כדי הליכה?
ומי ששינה את מקומו באמצע הסעודה איפה יברך ברכת המזון?
האם מי שנרדם באמצע סעודת השבת צריך לשוב וליטול ידים ולברך 'המוציא'?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קע"ח סעיף ד'

- איזה דברים קרויים הפסק בסעודה -

שינה מקומו בסעודת פת היכן יברך בהמ"ז? | מה הדין בהולכי דרכים? | קושי' המ"ב איך יתכן דין זה | פת ומיני דגן טעונים ברכה במקומם | מה הדין לענין פירות מז' המינים? | הפסיק לתפילת שמו"ע באמצע סעודתו | ישן שינת עראי בסעודתו | יצא לנקביו באמצע סעודתו

אדם שהתחיל לאכול פת במקום אחד, והמשיך במקום אחר, יברך בהמ"ז במקום שבו הוא סיים לאכול, וכן הולכי דרכים שאוכלים תוך כדי הילוכם יברכו בהמ"ז במקום שבו הם מסיימים לאכול.

המ"ב מקשה, היכי משכחת לה שאדם יאכל פת בשני מקומות, והרי למדנו בתחילת הסימן את שיטת השו"ע, שכשאדם עוקר באמצע סעודתו למקום אחר, הדין הוא שכשחוזר למקומו הראשון, מברך ברכה אחרונה על מה שאכל, ואח"כ ברכה ראשונה, ואז יכול לאכול, כלומר, ששינוי מקום מהווה הפסק כ"כ כדול, עד כדי כך שא"א לפטור בברכה אחרונה אחת את שני האכילות, ואפי' לרמ"א שסובר ששינוי מקום הוי הפסק רק ביחס לברכה ראשונה ולא ביחס לברכה אחרונה, ויכול לפטור את ב' חלקי הסעודה בברכה אחרונה אחת, בכ"א זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה, אסור לאדם לעזוב את מקומו באמצע הסעודה, כיון שחוששים שמא ימשך אחר עסקיו וישכח לברך בהמ"ז, וממילא קשה, דהלכה זו הכתובה כאן אינה מסתברת?

ומת' המ"ב, אה"נ ומדובר כאן באדם שנהג שלא לכתחילה, ולכתחילה אם שינה מקומו צריך לברך בהמ"ז על מה שאכל במקומו, ואח"כ יברך ברכה ראשונה וימשיך הלאה, ועל זה אומר השו"ע, שיברך בהמ"ז במקום השני.

לגבי הולכי דרכים אין את הבעיה הזאת, כיון שהם לא קבעו את עצמם לאכול במקום מסויים, ולכן אין להם בעיה לעקור ממקומם ולהמשיך בדרכם ולאכול תוך כדי הליכה.


סעיף ה'
פת ודאי טעונה ברכה אחרונה במקומה, וכן מיני דגן, ואם יצא ממקומו, יחזור לברך במקום הראשון, נחלקו הדעות לענין פירות מז' המינים, האם הם טעונים ברכה אחרונה במקומם או לא, ויש לזה השלכה לענין הלכה אחרת, דהרי שיטת הרמ"א כדלעיל ששינוי מקום שייך רק במאכלים שאינם טעונים ב"א במקומם, כגון פירות או שתיה, אבל במאכלים הטעונים ב"א במקומם, כגון פת או מיני דגן, לא שייך בהם שינוי מקום, כיון שגם אם עקר ממקומו, יצטרך בסוף לחזור למקומו הראשון ולברך, נמצא ששינוי מקומו לא מהווה הפסק, וכאשר אנחנו אומרים שפירות ז' המינים לא צריכים ב"א במקומם, יוצא שיש בהם שינוי מקום, וא"א לאכול הלאה אא"כ יברך ב"א נפרדת.


סעיף ו'
תפילת שמונה עשרה באמצע הסעודה, אינה נחשבת להפסק, ואפילו שחייב להפסיק ולהתפלל.


סעיף ז'
אדם שישן בסעודתו שינת עראי אין זה הפסק, ומבאר המ"ב, שנאנס בשינה, וכן אם הפסיק בשאר דברי הרשות כגון שהוצרך לנקביו וכיוצא בזה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים