הדף היומי מסכת פסחים דף פה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מחיצה של ברזל מפסיקה את התפילה?

מדוע לא התקדש שער ניקנור?

והיכן מצינו "עקירה והנחה" שלא בהלכות שבת?

דף פה עמוד א
* איסור שבירת עצם בקרבן פסח הוא גם בעצם שיש בו מוח.
* הגמרא מקשה על ריש לקיש (הסובר שאבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר אין בו משום איסור שבירת עצם) מהמשנה (להלן בעמוד ב), ומתרצת.
* למסקנת הגמרא: לא גזרו חכמים טומאה על פסול "יוצא" בקרבן פסח, אך יש ספק אם גזרו טומאה על פסול "יוצא" בשאר קדשים.

דף פה עמוד ב
* הגמרא מביאה את המקור לכך שהמוציא בשר פסח מחבורה לחבורה בבית אחד עובר בלא תעשה.
* המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה – אינו חייב מלקות על ההוצאה עד שיניח את הבשר אצל החבורה האחרת.
* לדעת רבי יהושע בן לוי: אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים (ושלא כדעת רב הסובר שאם אחד עומד בפתח מן האגף ולחוץ אינו מצטרף לעומדים בפנים).
* בשערי העזרה – רוחב הפתח עצמו נתקדש, בשערי ירושלים – רוחב הפתח עצמו לא נתקדש.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף פה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

9/1240
דילוג לתוכן