פירות שהוציאום מחוץ לתחום

ד' אב תשע"ט - סימן ת"ה- סעיף ט'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אפירות שהוציאום בשוגג מחוץ לתחום מה דינם לעניין אכילה? האם יש חילוק בדין הפירות בין אם הוציאום בשבת לבין אם הוציאום ביו"ט?ומה הדין כאשר הוציאו את הפירות לעיר המוקפת במחיצות?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת"ה סעיף ח' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

פירות שהוציאו אותם מחוץ לתחום, דינם כאדם שיצא מחוץ לתחומו באונס, כיוון שהפירות האלו הם אנוסים, שהרי מישהו אחר הוציא אותם, וכפי שמבואר לעיל, שכל אדם שיצא חוץ לתחום, כל עוד והוא נמצא מחוץ לתחום, אין לו אלא ד' אמות בלבד, ואם חזר לתוך התחום שלא מדעתו, הוא מקבל את כל התחום שהיה לו בכניסת השבת, אבל כל עוד הוא חוץ לתחום, אין לו אלא ד' אמות, אא"כ הניחו אותו בעיר המוקפת מחיצות, שאז כל העיר כולה נחשבת כלפיו כד' אמות, וכך הדין בפירות, אבל גם כאשר הם נמצאים מחוץ לתחום שאז אין להם אלא ד' אמות, יש נושא לגבי האם מותר לאכול את אותם פירות, האם לאותו שהוציא את הפירות הללו, הפירות מותרים באכילה, והאם לאנשים אחרים שלא הוציאו את הפירות, הפירות מותרים באכילה שהרי נעשה בהם איסור, או שהם מותרים באכילה לאחרים.

כל זה ביו"ט, אבל בשבת, בכל מקרה הפירות אסורים בטלטול ביותר מד' אמות ברה"ר, וגם אסורים בהוצאה מרשות לרשות, אבל כאשר מדובר ביו"ט, הפירות חזרו חזרה למקום שהם היו בו בכניסת השבת, והם מותרים בטלטול בכל העיר, וגם אם מדובר בשבת, אבל אם העיר מוקפת מחיצות ומתוקנת בצורת הפתח כדין, הפירות האלו מותרים בכל העיר בטלטול, וגם בשבת יש נפק"מ גם אם הם חזרו לעיר שאסורה בטלטול, והנפק"מ לגבי היתר אכילה, שאם הוא שבת, הם מותרים באכילה במקומם.

הפירות מותרים אפילו לאותו ישראל שהחזירם לצורכו במזיד, דהיינו, ביו"ט הם מותרים בטלטול בכל העיר, ובשבת מותרים באכילה, ואע"פ שפירות שהובאו מחוץ לתחום ע"י גוי, הדין הוא, שהם אסורים למי שהובאו בשבילו, אבל כאן שמדובר שהם חזרו לתחום שהיה להם מעיקרא, הדין הוא, שמותר לטלטל אותם כמו שהיה מותר לטלטל אותם לכתחילה בכניסת השבת, ללא שנעשה בהם איסור, כיוון שהם חזרו לתחום הראשון שהיה להם.

כל זה אמור כאשר הפירות חזרו למקום שבו הם היו בכניסת שבת, אבל כל זמן שלא החזירו אותם למקומם הראשון, אם הוציאו אותם בשוגג בלבד, אסור לטלטל אותם חוץ לד' אמות, וכמו אדם שיצא חוץ לתחום שאפילו יצא בשוגג, הדין הוא, שאסור לו ללכת ביותר מד' אמות, וכפי שמבואר בסעיף ה', ומוסיף המ"ב, שאם הפירות נכנסו לעיר שמוקפת מחיצות, הם מותרים בטלטול בכל העיר כולה, וכפי שמבואר בשו"ע בסעיף ו', שאם הגויים הניחו אותו במקום המוקף מחיצות, הוא מותר בטלטול בתוך כל היקף המחיצות, ואפיל שזה יותר מד' אמות.

אם הוציא הפירות במזיד, לא רק שאסור לטלטל אותם חוץ לד' אמות, אלא הם גם אסורים באכילה אפילו למי שלא הוציאם, ואע"פ שפירות שעכו"ם הביא מחוץ לתחום בשבת, הם אסורים רק למי שהובא בשבילו, אבל לאדם אחר שהעכו"ם לא הביא את הפירות עבורו, הפירות מותרים, בכ"ז כאן חמור יותר, כי כאן האיסור נעשה ע"י ישראל, ואסורים באכילה לכולם, ויש שסוברים, שלמי שלא הוציא אותם, הפירות מותרים באכילה, והמ"ב אומר, או למי שהפירות הובאו בשבילו, אבל למי שהפירות לא הובאו בשבילו ולא הוציא אותם, הם מותרים.

כלל הדברים: פירות שיצאו מהתחום שלהם וחזרו, הם מותרים בטלטול בכל הער, ומותרים גם באכילה, כי הם חזרו למקום שלהם, ופירות שיצאו חוץ לתחום והם עדיין מחוץ לתחום, אסורים בטלטול יותר מד' אמות, אא"כ הם בעיר המוקפת מחיצות, ולעניין אכילה נחלקו השיטות, אם הם יצאו בשוגג, הם מותרים באכילה, ובמזיד, הם אסורים באכילה למי שהוציא אותם, ולפי שיטה אחרת, אם הם יצאו במזיד הם אסורים באכילה למי שהוציא אותם לכ"ע, ונח' השיטות, האם הם אסורים באכילה למישהו אחר ולא למי שהוציא אותם, ולמי שהוצאו בשבילו הם גם אסורים באכילה לכ"ע, ולהלכה, קיי"ל כדעה המחמירה, שפירות שיצאו מהתחום שלהם במזיד, האם אסורים באכילה לכולם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים