הדף היומי מסכת זבחים דף ק

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע טימאו כהן בעל כרחו, ועוד בערב הפסח?
מהו "ליקוט עצמות"? ועל איזו הלכה אמרו שהיא בדותא? דף ק עמוד א * הגמרא מביאה בעמוד זה 2 תירוצים נוספים על הקושיה שהקשתה בעמוד הקודם (על סתירה בדעת רבי שמעון אם אונן מביא קרבן פסח או לא). * הגמרא מוכיחה כתירוצו של אביי משתי ברייתות הנראות סותרות, שיש חילוק בין מי שנעשה אונן לפני חצות בערב פסח למי שנעשה אונן אחר חצות. * "לה יטמא" - רשות, דברי רבי ישמעאל, ר"ע אומר: חובה. דף ק עמוד ב * הגמרא מביאה בעמוד זה תירוץ נוסף על הקושיה שהקשתה בדף הקודם (על סתירה בדעת רבי שמעון אם אונן מביא קרבן פסח או לא). * לדעת רבה בר רב הונא: אכילת הפסח מעכבת (ומי שהקריב ולא אכל לא יצא ידי חובתו). * הגמרא מביאה ברייתא עם סתירה לכאורה בין הרישא לסיפא, ומביאה 3 תירוצים. * לדעת רבי: אנינות הלילה שאחר יום המיתה היא מדרבנן ולא מהתורה (וחולק על רבי יהודה). על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף ק

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים