הדף היומי מסכת זבחים דף קג

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה מדרש למדנו מיהוידע הכהן?
ממה חזר בו רבי יהודה? ומה העיד רבי חנינא סגן הכהנים? דף קג עמוד א * בגמרא מובאים 3 דעות לבאר את כוונת רבי יהודה שאמר שאין הכהנים זוכים בעורה של עולת הקדש (עולה הבאה מן המותרות / מתפיס עולה לבדק הבית / מקדיש נכסיו וכשיטת רבי יהושע). * לדעת רבי יוסי בר יהודה אין הכהנים זוכים בעורה של עולת גר שמת ואין לו יורשים. * עולה שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה - אין הכהנים זכאים בעורה. דף קג עמוד ב * אף אם העולה נשחטה שלא לשמה - הכהנים זכאים בעורה. * המקור לכך שגם עורות קדשי קדשים (ולא רק עולה) הם לכהנים - לדעת ת"ק: מריבוי הפסוק ("אשר הקריב"), לדעת רבי ישמעאל: מקל וחומר, לדעת רבי: אין צורך בלימוד לשם כך. * לדעת אביי: המשנה היא כדעתו של רבי, לדעת רבא: המשנה היא כדעתו של ר"א ברבי שמעון (מחלוקת רבי ור"א ברבי שמעון היא האם הדם מרצה על העור בפני על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קג

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים