הדף היומי מסכת זבחים דף עו

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף עו עמוד א * אביי הקשה 3 קושיות (מ-2 משניות וברייתא) על דעת רבא שאמר שלא התיר רבי שמעון להביא קדשים לבית הפסול לכתחילה אלא רק בדיעבד - ורבא שתק לאחר הקושיה השניה (אך את הקושיה הראשונה והשלישית תירץ). * רב יוסף שאל את אביי מדוע לא הקשה על רבא ממשנה במסכת שביעית (ובגמרא מבואר התירוץ לכך באריכות). דף עו עמוד ב * בברייתא (בסוף העמוד הקודם) מבואר, שמצורע שיש לו ספק אם הוא מצורע מוחלט, מביא קרבן ומתנה עליו - והגמרא מבררת מה יעשה עם לוג השמן הבא עם האשם. * שיירי מנחה שחסרו בין קמיצה להקטרה - אין מקטירים את הקומץ עליהם. * האיסור להקטיר שיירי קרבן הוא דוקא כשמקטירם לשם קרבן, אך מותר להעלות אותם למזבח לשרפם שם בתורת עצים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף עו

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים