הדף היומי מסכת זבחים דף עה

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר לתת מתנת דם אחת מכמה קרבנות?
מהו שיעור הזייה? והאם מותר לקנות תרומה בדמי פירות שביעית? דף עה עמוד א * מדברי רב יוסף (בסוף העמוד הקודם) עולה שבקרבן אנשים שנתערבו לא שייכת הקרבה (כל קרבן לשם מי שהוא בעליו), הואיל ולא שייך לקיים בהם מצות סמיכה - ואביי מקשה על כך (בעמוד זה) מברייתא, ורבא מתרץ. * לדעת רבי יש שיעור לזריקת הדם - והגמרא מקשה על כך, ובעמוד הבא הגמרא מתרצת בשני אופנים. דף עה עמוד ב * כל הדינים הנובעים מחמת קדושת הבכור (לא מאכילין אותו לנדות לדעת בית שמאי, ואין קדושתו פוקעת על ידי פדיון, ואינו נשקל בליטרא אם רצה הכהן למכרו) חלים גם על התמורה. * למסקנת הגמרא, אם הכהן הקדיש לבדק הבית בכור שנפל בו מום, אינו רשאי לשוקלו בליטרא כדרך הקצבים. * לדעת רבי שמעון: מביאין קדשים לבית הפסול (ומבאר רבא שיתכן שזה רק בדיעבד ולא לכתחילה). על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף עה

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים