מדוע אדם שבלע מרור לא יצא יד"ח ?

כ"ה אייר תש"פ - סימן תע"ה-סעיף ב'- סעיף ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הטעם שהכרפס צריך להיות ממיני ירקות שאין יוצאים בהם יד"ח מרור?מדוע אדם שאכל מצה מבושלת לא יצא יד"ח כיוון שאין בה טעם מצה, ואילו אדם שבלע מצה יצא יד"ח אע"פ שלא הרגיש טעם מצה?ומה הדין אם אדם אכל מצה ללא כוונה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ה סעיף ב' – ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, לכתחילה צריך לקיים את טיבול ראשון, דהיינו אכילת כרפס, ממיני ירקות שאינם כשרים לקיום מצות אכילת מרור, אבל אדם שאין לו ירקות אחרים, אלא רק ירקות שאפשר לקיים בהם מצות אכילת מרור, יברך עליו בטיבול ראשון בורא פרי האדמה, וכן יברך עליו 'על אכילת מרור', ובטיבול השני, דהיינו כשהוא מגיע למצות מרור, יטבלנו בחרוסת ויאכלנו בלי ברכה, ומבאר המ"ב את שיטת השו"ע, שמכיוון שלאותו אדם אין ירקות אחרים אלא ירקות שמקימים בהם מצות מרור, לא ראוי שהוא יאכל ירקות שמקיימים בהם מצות מרור בתחילת ליל הסדר בטיבול ראשון של הכרפס, ואחרי שהוא כבר מילא את כרסו בירקות שמקיימים בהם מצות מרור ולאחר אכילת מצה, הוא יברך על אכילת מרור ויאכל מרור? ולכן אומר השו"ע, שכבר בשעת הטיבול ראשון, דהיינו באכילת הכרפס, יברך בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור, ואותה ברכה מתייחסת למרור שהוא יאכל לאחר אכילת מצה, ואז יאכל כזית לקיום מצות מרור, ולא יברך על זה, כי הברכה שבירך בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור בטיבול ראשון, עולה לו גם לאכילת המרור שהוא יאכל אחרי המצה, לכן צריך לאכל ממנו כזית, ויטבל אותו בחרוסת, וכן צריך להיזהר שלא יפסיק בדיבורים שאינם קשורים לעניין, בין ברכת אכילת מרור ובורא פרי האדמה שבירך בהתחלה, לבין אכילת המרור בפועל, וכך היא דעת השו"ע, אבל המ"ב מביא שהרבה פוסקים חולקים על זה וסוברים, שבאופן כזה עדיף שיברך בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור על הכרפס, דהיינו, בטיבול ראשון, ובו יקיים אכילת מרור, ולאחר אכילת מצה יאכל את הירק לשם כרפס, וא"צ לטבל אותו בחרוסת, וא"צ לאכול ממנו כזית, כיוון שזה כרפס, והשו"ע לא רצה לומר שיקיים את מצות מרור בטיבול הראשון, כיוון שכתוב, 'על מצות ומרורים יאכלוהו', שהמרור צריך להגיע אחרי המצה.

אדם שבלע את המצה ללא לעיסה, יצא יד"ח, אבל אם בלע מרור ללא לעיסה, לא יצא יד"ח, כיוון שצריך טעם מרור, זכר ל'וימררו את חייהם', ובבליעה אין טעם מרור, אבל במצה, א"צ להרגיש טעם, ואע"פ שמבואר לעיל, שלא יוצאים יד"ח במצה מבושלת כיוון שהבישול מבטל את טעם המצה? אומר המ"ב, שונה הדבר בבישול, כי בישול הפשט הוא שלמצה אין טעם מצה ולא יוצאים בה יד"ח, ואם בלע מצה שיש בה טעם מצה אלא שהאדם לא הרגיש את טעם המצה, יוצאים בה יד"ח.

בלע את המצה והמרור יחד, יצא יד"ח מצה, ולא יצא יד"ח מרור, ואומר המ"ב שיש בזה חידוש, שאע"פ שקיי"ל שטעם המרור מבטל את טעם המצה, זה הכל כאשר הוא לועס את המצה עם המרור, שאז טעם המרור מבטל את טעם המצה, אבל אם הוא בלע, אין כאן טעם מרור שיבטל את המצה, ולכן הדין הוא, שקיים מצות מצה, אבל מצות מרור לא קיים, כיוון שלא הרגיש טעם מרור.

אומר השו"ע, אדם שכרך את המצה בסיב, דהיינו, בדבר שאינו אכילה, כיוון שאין דרך אכילה בכך, לא יצא יד"ח, ואומר המ"ב, שאם כרך את המצה במין מאכל ואכל, יצא יד"ח, כיוון שזה נחשב דרך אכילה.

אומר השו"ע, אכל מצה בלא כוונה, כגון שאנסו אותו לאכול, יצא יד"ח, כיוון שהוא יודע שהלילה פסח, והוא חייב באכילת מצה, שואל המ"ב, והרי מצוות צריכות כוונה, והרי הוא לא כיוון לשם מצוה ואיך יצא יד"ח? ואומר המ"ב, שכיוון שמדובר כאן בדרך אכילה, והוא נהנה מהאכילה, אע"פ שהוא לא כיוון לשם מצוה, יצא יד"ח, ומביא המ"ב שהפר"ח חולק וסובר, שכיוון שהוא לא התכוון לאכול, הוא לא יצא יד"ח, ואומר המ"ב, אפשר, שבאופן כזה שהוא כיוון מפורש שלא לצאת יד"ח, זה גרוע יותר, ולא יוצא יד"ח, ואדם שסבור שהיום הוא חול, או שאין זו מצה, והוא לא חושב שהוא עושה מצוה, לא יצא יד"ח.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/145
דילוג לתוכן