למה חולצים תפילין קודם מוסף של ר"ח ?

י"א אלול תשע"ט - סימן תכ"ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שבר"ח עולים לתורה ד' קרואים?מדוע לוי חוזר על הפסוק האחרון שבו סיים הכהן ולא ממשיך ג' פסוקים ממקום שסיים הכהן? למה אומרים את מזמור 'ברכי נפשי'?ומדוע בשנה מעוברת מוסיפים במוסף את המילים 'ולכפרת פשע'?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ג במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בר"ח לאחר קריאת ההלל, אומרים קדיש 'תתקבל', ודבר זה כלל הוא, שבכל יום שיש בו תפילת מוסף, אומרים קדיש תתקבל אחרי הלל שהוא סיום תפילת שחרית.

אחרי קדיש תתקבל, מוציאים ס"ת, וקוראים בו ד' קרואים, לא פחות ולא יותר, ומבאר הלבוש, שבד' הקרואים אנחנו מגלים שר"ח מקודש יותר מיום חול, שביום חול מעלים לתורה ג' עולים, ובר"ח מעלים ד', ומצד שני, ר"ח קדושתו פחותה יותר מיו"ט, שביו"ט מעלים לתורה חמשה, ובר"ח רק ד', ואין מפטירין בנביא.

השו"ע מבאר את סדר קריאת התורה בר"ח, ואומר, שהכהן קורא ג' פסוקים, והם, 'וידבר', 'צו', 'ואמרת', והלוי קורא גם ג' פסוקים, כדלהלן, חוזר וקורא את הפסוק האחרון שהכהן קרא, דהיינו, 'ואמרת', ומוסיף עליו ב' פסוקים שהם, 'את הכבש אחד', 'ועשירית האיפה, וטעם הדבר שהלוי חוזר וקורא את הפסוק האחרון שבו סיים הראשון, ולא קורא ג' פסוקים נוספים מהמקום בו סיים הראשון, מבאר המ"ב, שבפרשה הראשונה שבקריאת ר"ח, דהיינו, 'צו את בנ"י ואמרת אליהם', יש רק ח' פסוקים בלבד, וממילא, כאשר הראשון קרא ג', אם הלוי יקרא עוד ג' מהמקום בו סיים הראשון, ישארו בפרשה רק ב' פסוקים, ואסור לעצור בשני הפסוקים שבסוף הפרשה, וא"א לומר אפשרות אחרת דהיינו שיחלקו את הפרשה רק לכהן ולוי בלבד, ולישראל ולרביעי יקראו בפרשת 'וביום השבת' ובפרשת ר"ח, שהרי בפרשת 'וביום השבת', יש רק ב' פסוקים, וא"א לעלות לתורה על ב' פסוקים בלבד, וא"כ הוא יצטרך להמשיך ולקרוא גם בפרשה הבאה 'ובראשי חדשיכם', וזה גם א"א, כי לא ישתייר בפרשה דר"ח לפני הרביעי אלא ב' פסוקים, שהרי הפרשה השלישית היא רק ה' פסוקים, ואם נמשיך עבור הישראל גם בפרשה השלישית, יצטרכו להמשיך עד ג' פסוקים, כיוון שאחרי שהתחילו פרשה, לא מסיימים בה בפחות מג' פסוקים, נמצא שישאר לרביעי רק ב' פסוקים, אז העצה היחידה היא, לחזור ולקרוא ללוי פסוק נוסף ממה שקרא כבר הכהן, ולהוסיף עליו עוד ב' פסוקים, ולעצור שם, ואז לקרוא לישראל, וכך שיטת השו"ע.

הגר"א חולק על שיטת השו"ע, ולדעתו סדר הקריאה בר"ח היא כך, הכהן קורא ג' פסוקים, והלוי ה' פסוקים עד סוף הפרשה, והשלישי חוזר וקורא ג' פסוקים האחרונים בפרשה שקראו, עד פרשת ר"ח, והרביעי קורא את כל פרשת ר"ח.

המ"ב מביא מהפרי חדש והב"ח, שיותר טוב לסיים לשלישי עד 'וביום השבת', והרביעי יקרא משם עד סוף הקריאה, ומהפמ"ג משמע, שעדיף לעשות כמנהגנו.

לאחר קריאת התורה, אומרים על הבימה חצי קדיש על קריאת התורה, ולאחר מכן 'אשרי', ולאחמ"כ 'ובא לציון', ולא אומרים 'יענך ה' ביום צרה', ומחזיר ס"ת למקומו, וכך שיטת השו"ע, ואומר המ"ב, שבמקומנו המנהג שמחזירים הס"ת להיכל מיד לאחר הקריאה, ועומדים למוסף, וחוזר הש"ץ התפילה, ואומר 'כתר', והמ"ב אומר שזה מנהג בני ספרד, אבל אנחנו נוהגים לומר 'נקדש', ואחרי חזרת הש"ץ אומר קדיש, ואומרים מזמור 'ברכי נפשי את ה', וטעם אמירתו הוא, משום שכתוב שם 'עשה ירח למועדים', דהיינו, ר"ח שנקבע ע"פ הירח, ויש מקומות שלא נהגו לאומרו.

עוד מביא המ"ב, אדם שלא התפלל מוסף, אלא התפלל תפילת שמו"ע רגילה, אע"פ שהזכיר בה יעלה ויבוא, לא יצא יד"ח, כי צריך להזכיר את קרבנות המוסף, ואם הזכיר את קרבנות המוסף, יצא יד"ח.

מביא המ"ב, שיש שאומרים בחודש העיבור 'ולכפרת פשע', והעניין בזה מובא בשם הא"ר, שבאותה תפילה שכתוב 'לטובה ולברכה לששון ולשמחה' וכו, יש שם שנים עשר לשונות של בקשה, כנגד שנים עשר חודשי השנה, ובשנה מעוברת צריך עוד אחד, לכן אומרים לכפרת פשע.

לפני תפילת מוסף חולצים את התפילין, וטעם הדבר הוא, כמו שביו"ט שהוא אות בעצמו לא מניחים תפילין שהוא אות נוספת, כך בר"ח עכ"פ בשעת מוסף שמזכירים מוספי היום, שזכירה זו היא כעין אות, לא מניחים תפילין, ויש לחלוץ את התפילין בשעת 'ובא לציון' קודם 'יהי רצון', ויש נוהגים אז רק לחלוץ את הרצועות מהאצבע, וכל זה בר"ח, אבל בחוה"מ שהוא יו"ט גמור, יש לחולצם קודם ההלל.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים