איך מסדרים את קערת ליל הסדר ?

ט"ז אייר תש"פ - סימן תע"ג- סעיף ד'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע צריך לקחת ג' מצות לליל הסדר?מה הטעם שבחרו דווקא את מין הירק הנקרא 'כרפס'?איזה שני תבשילים לוקחים לליל הסדר? ועל מה כתב החיי אדם 'רע עלי המעשה'? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תע"ג סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, מביאים לפני בעה"ב קערה שיש בה ג' מצות ומרור וחרוסת, וכרפס או ירק אחר, וחומץ ומי מלח לטבול בהם את הכרפס או את הירק האחר, ושני תבשילים, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה, ונהגו בבשר ובביצה, ואומר המ"ב, שמביאים דווקא לפני בעה"ב, אבל א"צ להביא קערה לפני שאר בני הבית, אלא כולם לוקחים מבעה"ב, ואפילו במקומות שיש שולחן קטן לפני כל אחד ואחד, וכ"ש באותם מקומות שכולם מסובים על שולחן אחד, שמספיק להניח קערת ליל הסדר לפני בעה"ב בלבד.

הטעם שצריך ג' מצות, מבאר המ"ב, ששתי מצות כדין לחם משנה וכדין שבתות ויו"ט, ומצה שלישית בוצע לשניים, בחציה האחד מקיים מצות אכילת מצה, ואת חציה השני משאיר לאפיקומן, ויש עניין לקיים את מצות אכילת מצה במצה חצויה, זכר לעוני, והחרוסת היא כדי לטבול בה את המרור.

אומר המ"ב, כרפס הוא מין ירק שנקרא כך, ובחרו ליטול מין זה, שהוא נוטריקון, ס' פרך, כלומר, שישים ריבוא עבדו עבודת פרך, ואם אין לו כרפס, לוקח ירק אחר מאיזה מין שהוא, אבל לכתחילה טוב שיקח מאותו המין שמברכים עליו את אותה הברכה שמברכים על המרור, כדי שיפטור בזה את המרור שאוכל בתוך הסעודה, אבל לא יקח לכרפס את אחד מחמשת מיני מרור, כיוון שלאחר שמילא את כרסו ממרור, איך יברך אח"כ על אכילת מרור.

לוקח חומץ ומי מלח כדי לטבול בהם את הכרפס והירק, ואומר המ"ב, שעניין הטיבול הזה הוא תקנת חכמים כדי שיראו התינוקות שאוכלים ירקות בטיבול, שהוא דבר שאין הדרך לאוכלו בסעודה בשאר ימות השנה, וממילא ישאלו על השינוי הזה, שהרי מצות אמירת ההגדה היא לאומרה דרך תשובה על השאלות שנשאלו, שנאמר, 'כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו'.

לוקחים שני תבשילים, אחד זכר לפסח, ואחד זכר לחגיגה, והמ"ב מביא מחלוקת, באופן שערב פסח חל להיות בשבת, שאז לא מביאים קרבן חגיגה, האם יש עניין לקחת שני תבשילים זכר לפסח וזכר לחגיגה, שהרי בזמן שבהמ"ק היה קיים, אם ערב פסח חל להיות בשבת, לא הביאו חגיגה, ובכ"ז אומר המ"ב, שיש אומרים שכיוון שזה רק 'זכר', אפשר להביא את ה'זכר' גם כשערב פסח חל להיות בשבת.

נוהגים ששני התבשילים יהיו בשר וביצה, ואומר המ"ב, כ"ש אם רוצה לעשות שני מיני בשר, אחד צלי זכר לפסח, ואחד מבושל זכר לחגיגה, שפיר דמי, אלא שאף בביצה יוצא יד"ח, ויש שכתבו, שעושים אנחנו זכר לאבלות בית המקדש, שאין אנחנו יכולים להקריב קרבן פסח, ולכן יש עניין להביא דווקא ביצה שהיא מאכל אבלים.

אומר הרמ"א, יסדר את הקערה לפניו, באופן שלא יצטרך לדלג על המצוה, ולכן, הכרפס יהיה למעלה מן הכל, דהיינו, בסמוך אליו, והחומץ בסמוך לו, כיוון שהחומץ קשור לכרפס שהוא קודם למצה, והמצות קודמות למרור והחרוסת, והם יהיו יותר קרובים אליו מן הבשר והביצה שזה מאוחר יותר, ומביא המ"ב, שהבשר והביצה הם רק 'זכר', ואינם מצוה, ולכן, גם אם הוא יצטרך לדלג עליהם, אין בכך קפידא, ובמ"ב מהדורת 'דרשו' מובא בהערה, שעל החרוסת לא שייך 'אין מעבירין', כי זה רק 'זכר', וגם על המרור לא שייך, כיוון שהמרור לא חביב לו, ואין בזה דיני קדימה.

נהגו שהבשר יהיה 'זרוע', ומבאר המ"ב, שזה על שם זרוע נטויה שהראה הקב"ה במצרים, ומי שאין לו זרוע, יקח שאר בשר, אבל לא עצם, וכתבו הפוסקים, שצריך שיהיה מעט בשר על הזרוע, שהוא זכר לבשר קרבן פסח, ונהגו שהבשר יהיה צלי על הגחלים זכר לקרבן פסח, ואע"פ שקרבן פסח נצלה בשפוד, וא"כ אולי שיצטרכו לצלות את הבשר של ליל הסדר בשפוד, שהרי הוא זכר לקרבן פסח, בכ"ז אומר המ"ב, כיוון שצריך שפוד של רימון, וקשה להשיג אותו, לכן מספיק שצולים אותו, כיוון שבדיעבד מספיק גם צלייה ע"ג גחלים.

הביצה תהיה מבושלת זכר לחגיגה, וה"ה צלויה, וכן נוהגים בעירנו לצלות את הביצה, ואסור לאכול את הזרוע בלילה, כי אין אוכלים צלי בלילה, אבל את הביצה מותר לאכול אפילו שהיא צלויה, כי אין איסור צלי בביצה, ולכן אסור לצלות את הזרוע בלילה אלא מבעוד יום, אא"כ דעתו לאכול אותה למחר באותו היום, שאם לא כך, יש בזה משום 'הכנה', שהוא צולה מיו"ט ראשון לשני, ולכן אם שכח לצלות בלילה, יזהר לאוכלו למחר בבוקר, ואם דעתו שלא לאכול את הביצה עד ליל ב', גם הביצה אסור לצלותה בלילה, אלא מבעוד יום.

כתב החיי אדם, רע עלי המעשה שזורקים הזרוע, והוא ביזוי מצוה, שהרי הזרוע שימש כמצוה זכר לקרבן פסח, ומצוה להניח אותו ביו"ט שני בבוקר לתוך הצלי שצולים ביו"ט, ואוכלים אותו, שזה דרך כבוד לאוכלו עם מאכלי יו"ט.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

השוטרים זינקו לעבר הילדה שהורידה לרגע את המסכה. האב הלך להתפייס איתם...
ללא שהיות הנחתי את אתרוגי ורצתי החוצה, לראות בשל מי הסער הגדול הזה...
בשלב מסוים המחבלים ניסו לגזוז את זקנו של הרב הוטנר, אך מפקדיהם עצרו אותם...
מול ה'כל נדרי' הזה לא תישארו אדישים!
נמצאו חצי מיליון שקל בארגז נרות במכולת
כיצד לבחור ארבעה מינים כשרים ומהודרים?
"היינו יכולים כולם למשש את אווירת חג הסוכות בבית!"
מרגש היה לראות, שלמרות הרעב, התור לארבעת המינים היה ארוך מהתור למאפיות...
מתי יש לך הזדמנות להזיע לכבוד הקב"ה?
"האדם הזה ירד מדעתו! הוא משלם כל כך הרבה בשביל כמה עלים!"
אתרוגים, תפוחים, פירות שבעת המינים, שמן, יין, מים וקמח
כיצד התפללו אנוּסֵי צִ'ילֶה בראש השנה תשפ"א?
תרנגול, דג או כסף?
''רגע לפני, לא הרגשתי כלום. ורגע אחרי עברתי מעין ארבע מיתות בית דין...''
''הייתי במלונית קורונה וגיליתי דבר מדהים''
חשבתי כי עוד רגע קט יתנפצו כל החלונות, מקול ההדף העצום...
מה עשה הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל בערב היום הקדוש? - לא תאמינו!!
יום כיפור - לנצל כל תחנה
על מה אין יום הכיפורים מכפר
"כבר מחלתי לך בלב שלם לפני 67 שנים! מדוע אתה שוב ושוב מתנצל על זה?!"...
"אני באתי להתפלל תפלת כל נדרי - ומצאתי הציבור מתפללין תפלת נעילה...!"
לאחר התפלה היה מנהג אאמו"ר ז"ל לחלק 'האניג לעקח' לכל אחד מן המתפללים...
אני נותן וילה של 10 חדרים, 10 יחידות דיור להשקעה, ומתחייב לתת כל חודש 2,000 דולר...
שיעור הכנה לראש השנה, בלווי סיפורים והלכות
10 קבלות טובות ליום הדין ממרן הגראי"ל שטיינמן
הסיפור המרגש מאחורי השופר המיוחס של רבי אריה לווין זצ"ל
השווער צועק לי: "א גוט מועד! קיבלת את המתנה לחג?" – מתנה?? לא הבנתי למה הוא מתכוון...
האברך שפגע במרן הרב שך, קיבל ממנו חבילת שטרות!
"כל הדרך אמר אבא תהלים מתוך הספר"
אל תחפשו אותן מתחת לפנס, ולא מעבר לכביש...
מרגש: תשובתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לשואלת הקשישה
מדהים: האדמו"ר שצפה כבר לפני שנתיים את הקורונה
גדולי ישראל בקול קורא לאברכים: "חלצו חושים למען אחיכם ובשרכם בחורי החמד!"
הרבי מצאנז שליט"א התייפח: "עברה עלינו שנה קשה ומרה"
איך נשמע השנה את תקיעת שופר?
''הוא הסכים לשלם על השופר שלי 2500 דולר, אבל סירבתי..."
הצעת 'הפרויקטור של אלול', גם־זו לטובה:
בואו ננצל אותה: בשבת האחרונה של השנה - שמחים, מודים, ו... לא כועסים!
מתכנן השנה לתקוע בשופר בעצמך?
מה עושים כשאבא לא מסכים לקנות תוכי?
מה הקשר בין 'אשר יצר' למזוזה?
"מה אתה בוכה? האם גם קודם אכילת מצה אתה בוכה?"
הסוכנים חטטו במטלטלי הקבוצה, לוודא שאין בהם תא נסתר...
המתח בימי אלול – לא רק אינו מעלה אלא מוריד...
מה לבקש מהצאר?
לקראת יומא דהילולא של מרנא החפץ חיים הקדוש זיע"א - תש''פ
תרם ששה מיליון דולרים, ואפילו לא ידע על כך...
הנהגים ספקו כפיים בצער. "ראיתם איך הרכב עף? איך התרסק בוואדי?"
לא למהר להכניס תלמידים לבידוד, ולא לסגור את עזרת הנשים בימים הנוראים
סבי הבטיח שיקנה לי ספה. ראיתי את העניין כמסודר...
כזה עוד לא ראיתם: מבצע שיר שלם בעזרת... שופר
מרגישים לחץ ב'קפסולה'? רק הסתכלו ימינה ושמאלה - מסתובבות כאן זכויות כיהלומים!
"כבר שבועיים אני מחפש לשאול 'חרדי', עד שמצאתי אותך!"
מרן הרב שך נשנק: "האמינו לי ידידי, אני מדבר אליכם בדמעות!"
"אדון הסליחות"
שלחתם את הילד לתלמוד תורה או לישיבה? אל תחמיצו את המילים הבאות!
"הידיעה שזקוקים לנו שם בפנים, כמו אוויר לנשימה, נותנת לנו כוח להיכנס!"
להפתעתו, הגיב היהודי ואמר: "אני חושב שיש לך טעות..."
חם בחוץ, תקועים עם הילדים, אוטובוסים חולפים ולא עוצרים...
"אני מודיע לך" – אמר השכן נחרצות - "שאם אתה תבנה, אני אשכב מתחת לגלגלי הטרקטור!"
"'הצלה' הזו היא ארגון נפלא, אחי. הם הצילו אותי למרות שאין לי קשר אליהם. אני גוי איטלקי"...
לא שייך למצוא משקפים שצללו לקרקעית הכנרת, ועוד בחוף עמוס מתרחצים... ואולי כן?
הוא יצא מהרכב ושאל: "כמה זמן אתם נשואים?". נדהמתי!
"יענקל'ה, אתה יודע, אם היהודים לא היו חוטפים את זה, כל הגויים היו הולכים עם זה!"
"אמרתי לרבי יצחק זילבר שהרוסים יכולים להשליך אותנו לבית הסוהר!"
אמי עטפה את הגמרא, אבי הביט מן הצד, ואני ביניהם, חווה את אחד הרגעים החמימים של ילדותי
הפעוטה יצאה מהגן והסתובבה במשך מספר שעות ברחובות השוממים...
הורי הכלה היו אובדי עצות: האם לדחות את החתונה או לא?
"חשבתי שהשמים נופלים עלי!"
מי שלא ניסה אולי יגחך בהתחלה, אבל האמינו לי - מדובר בפטנט מקורי ומוצלח מאין כמוהו!...
מי שאמר לסוללה שתדלק - אמר לטלפון שיפעל גם בלי סוללה!
"מרן ראש הישיבה הוא החזון איש של הדור!"
הדילמה בפני 'ועד הקודש והמקדש' היתה קשה. האם להטיל על הנערים מהכפר חובת בידוד?
"בזכות התורה" -
"להזהר בשמירת הלשון בין 7:00 ל-8:00 בערב, והקב"ה יעשה לנו נסים גלויים, כמו במדינת קנדה"
אל תתמודד לבד!
בטרם גמרה את דבריה, פרצה הרופאה בצחוק מתגלגל...
מרטיט: האדמו"ר מטאהש זצ"ל בתפילה
המנוף העלה בחינם את הקורות עד הבית!
הגנבים היו בבית, הם נכנסו פנימה - וגם יצאו. אבל הם פשוט לא נגעו בכלום
ירושלמי (בגאווה): "אני ירושלמי!"
אולי הגיעה הישועה לתיבת הדואר?...
כשהתעוררתי, גיליתי שטר מקופל של 200 ש"ח מונח בשולי הכובע שלי...
הגר"ש כהן בקריאה נרגשת: לוודא שכל תלמידי הישיבות יתחילו זמן אלול
עדיף כבר לקבל מביבי זיכוי לכניסה ל'כותל'.
בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפא 2021
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/132
דילוג לתוכן