חילול שבת עבור חולה שנותרו שעות ספורות לחייו

ט"ו חשון תשע"ט- סימן שכ"ט סעיף ד'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהיכן צריך לבדוק את חיותו של החולה?בימינו אנו עד איזה שלב מחללים שבת עבור חולה הנוטה למות? ובאופן שמצאו אנשים מתים מעל הריסות מבנה שקרס, האם חוששים שיש אנשים חיים מתחת ההריסות? ובאיזה אופן מותר לחלל שבת כדי להילחם עם גוים שבאים על עסקי ממון? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ט סעיף ד' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחללים שבת גם עבור חולה שתוחלת החיים שלו היא רק חיי שעה, וגם עבור גוסס, כדי להאריך את רגעי חייו, וגם כאשר הלב לא פועם, הוא עדיין לא מוגדר כמת עד שיבדקו בחוטמו אם אין לו חיות, וכל עוד שלא בדקו שאין רוח חיים בחוטמו, מחללים עליו את השבת, ואפילו בדקו ברגליו את הלב ורואים שאין חיות, בכ"ז צריך לבדוק בחוטמו, ומביא המ"ב, שלומדים זאת מהפסוק 'כל אשר נשמת רוח חיים באפיו', משמע שרוח החיים תלויה בחוטמו.

גם כאשר ראו שאין חיות בחוטמו, אם הלב עדיין פועם, מובא בהערה למ"ב דרשו בשם 'שבט הלוי' (ח"ז סי' רל"ה וכן ח"ח סי' פ"ו) שמחללים עליו את השבת, ובשם הגרש"ז אויערבך מובא, שהיום שיש אפשרות של טיפולים ורפואות שיכולים להחזיר לחולה את הנשימה גם לאחר שהיא פסקה, אז גם כאשר אין רוח חיים בחוטמו, עדיין מחללים עליו את השבת ע"י רפואות שונות.

מצאו אנשים מתים מתחת ההריסות בשכבה העליונה, לא אומרים שוודאי שגם התחתונים מתים, אלא מפקחים את ההריסות שמא עדיין הם חיים ומחללים את השבת.

כאשר גויים באים להילחם עם ישראל בשביל עסקי ממון, לא הותר לחלל את השבת, אבל כשבאו על עסקי נפשות, אפילו בספק, מחללים את השבת כדי להילחם בהם, שספק נפשות להקל, ועיר הסמוכה לגבול, בכל מקרה שבאו להילחם ואפילו על עסקי תבן וקש בלבד, מחללים את השבת כדי להילחם בהם, כיוון שעיר הסמוכה לגבול אם הם יכבשו אותו, הם יכולים לכבוש את כל הארץ.

י"א, שבזמן הזה גם כשהגויים באים להילחם על עסקי ממון, מחללים את השבת כדי להילחם בהם, וטעם הדבר, כיוון שחוששים שמא אחד מהיהודים לא יעמוד על עצמו כשלוקחים לו את ממונו והוא ילחם בהם, ויבואו לידי סכנה, לכן מחללים את השבת, אא"כ באו להילחם עם עסקי ממונו של יחיד, שאז אותו יחיד מצווה להניח להם את ממונו ולא לחלל את השבת, משא"כ כשבאו להילחם על עסקי ממונם של רבים וכנ"ל, ומ"מ הכל לפי העניין לפי מה שמשער כעסם ופחזותם.

אומר המ"ב, שאם מלכות הגויים מחייבת להילחם בגויים שכנגדם, מותר לחלל את השבת מדינא דמלכותא.

אדם הרואה ספינה המיטרפת בים ויש בה ישראל, וכן הרואה נהר שוטף, או יחיד הנרדף מפני אנס, מצוה על כל אדם לחלל עליהם שבת כדי להצילם, ואומר המ"ב, שזה הכל אם המציל לא נכנס לידי סכנה, אבל המציל לא חייב להיכנס אפילו לספק סכנה כדי להציל את חבירו, וכל אלו היוצאים להציל, חוזרים בכלי זיינם למקומם, כדי שלא להכשילם לעתיד לבוא שלא ירצו להציל עוד.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים