האם מותר לשפוך מים לתוך דלי שיש בו בגדים?

הדף היומי בהלכה כ"ה באדר - סימן ש"ב סעיף י'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאופן הראוי ביותר לנגב ידיים במגבת בשבת

מה הם ג' השיטות בדין 'שרייתו זהו כיבוסו'? באיזה אופן מותר לבטל מי רגליים הנמצאים על חיתול התינוק, בכדי שיוכלו להתפלל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ב סעיף י' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

למדנו בסעיף הקודם, שאפילו שריית הבגד במים יש בו איסור דאורייתא כי 'שרייתו זהו כיבוסו', ויש ג' שיטות באיזה אופן נאמר הדין של 'שרייתו זהו כיבוסו', השיטה הראשונה סוברת שזה רק בבגד שיש עליו לכלוך, השיטה השנייה סוברת שדין זה נאמר גם בבגד שאין עליו לכלוך, ודווקא באופן שהשרייה היא דרך ניקיון, דהיינו אם ידיו רטובות ומנגבם במגבת, ובשעת הניגוב הוא מרטיב אותה במים, אין בזה בעיה, השיטה השלישית מחמירה וסוברת שגם בבגד שאין בו לכלוך וגם כאשר עושה זאת בדרך לכלוך ולא בדרך ניקיון יש בזה איסור, אא"כ מדובר במים מועטים שלא חוששים לכך.

לכתחילה מחמיר השו"ע כדעה השלישית, ולכן אומר שינגב את הידיים בכח זו בזו ויסיר את המים היטב לפני שמנגב במגבת, כי אם ידיו יהיו רטובות במים ואז ינגבם במגבת, הוא שורה אותה במים ושריתו זהו כיבוסו, א"כ זוהי השיטה השלישית שמחמירה גם בבגד שאין בו לכלוך וגם בדרך לכלוך, אמנם שיטה זו מחמירה רק במים מרובים, ובכ"א סתם השו"ע להחמיר גם במים מועטים כי אנחנו לא יודעים לחלק בזה.

הרמ"א מיקל ואומר, שבאופן שזה דרך לכלוך אין בזה 'שרייתו זהו כיבוסו', ולכן מותר לנגב ידיו בבגד שהטיל בו תינוק מי רגליים כדי לבטלם בשביל שיוכלו להתפלל, שהרי צריך לשפוך על זה מים אחרים ולכן עושה זאת בדרך לכלוך בכך שמנגב ידיו בו, והמשנה ברורה מביא, שכשיש בו צואה אסור אפילו ע"י ניגוב הידיים, שאע"פ שזה דרך לכלוך, בכ"א זה כיבוס, משא"כ במי רגליים שזה לא מאוס כ"כ וגם בזה ההיתר הוא רק כיוון שרוצה לבטלם, אבל אסור לתת מים ממש על המי רגליים כדי לבטלם, ואפילו ליטול ידו עליהם אסור, כי המים טובים ואין בזה את ההיתר.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה