האם מותר למהול תרכיז 'מֵי פֶּה' במים בשבת?

סימן שכ"ב - סעיף ד'- סעיף ה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לחתוך הדס בסכין כדי להריח בו?

קש שהוא מאכל בהמה, האם מותר ליצור ממנו קיסם לחצוץ בו את שיניו? אדם שיש לו מאכל בין שיניו והוא מתגנה בזה, האם מותר לו לקחת עץ שאינו ראוי למאכל בהמה ולחצוץ בו את שיניו? האם שייך מלאכת מחתך באוכל? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ב סעיף ד' - סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

באוכלי בהמה, לא רק בדברים שבהמה אוכלת בפועל, אלא גם בדברים שראויים לאכילת בהמה כגון עצים וכדו', אין בהם משום תיקון כלי, ומותר לקחת אוכלי בהמה כדי לעשות מהם כלי, או קיסם לחצוץ בו את שיניו, ומותר לקטום אפילו בסכין, ומוסיף המ"ב, שאפילו 'מחתך' אין בזה, דהיינו, בכל פעם שאדם חותך לפי מידה, יש בזה איסור משום 'מחתך', אבל באוכלי בהמה אין בזה לא משום תיקון כלי, ולא משום מחתך.

המ"ב מביא, שיש שסוברים, שכל מה שאנחנו לומדים כאן, שבאוכלי בהמה אין איסור משום תיקון כלי, זה רק כאשר הוא רוצה לקחת את הקש עצמו ולעשות ממנו כלי, אבל אדם שיש לו כלי שבור, ורוצה לתקנו, ולוקח אוכלי בהמה ומתקנו או סותם נקב שבו, סוברים אלו השיטות שהדבר אסור, וטעם הדבר, כיוון שהוא לא עושה מאוכלי בהמה כלי, אלא ע"י האוכלי בהמה הוא הופך את הכלי לכלי.

דברים שלא ראויים לאכילת בהמה כגון עצים וענפים שאינם עומדים לאכילת בהמה, לא רק לקצוץ מהם ולעשות מהם קיסם אסור, אלא אפילו נטילה סתם בלי קטימה אסור, משום מוקצה, ולחצוץ בו שיניו אסור משום שבות, כיוון שזה כעין תיקון כלי ועושה אותו ביד, וזה אסור מדרבנן, אבל אם יעשה את זה בכלי, דהיינו, שלוקח ענפי אילן רכים, ובכלי הוא יוצר מהם קיסמים, יש בזה איסור דאורייתא, וחייב.

מביא עוד המ"ב, שאסור בטלטול גם משום כבוד הבריות, כגון, אם יש לאדם חתיכת מאכל בין השיניים והוא מתגנה, אסור לו לטלטל עץ שאינו ראוי לאכילת בהמה ולחצוץ בו שיניו, וטעם הדבר, כיוון שהיה יכול להכינו מבעו"י שיהיה לו קיסמים לשבת, ואם הוא מוזמן אצל חבירו באופן שלא היה יכול להכין קיסם מבעו"י, ויש בזה משום כבוד הבריות, מותר לו לטלטל ענפים שאינם ראויים לאכילת בהמה ולחצוץ בו שיניו, ואסור לו ליצור מהם קיסם, אלא ישתמש בהם רק אם הם ראויים כמות שהם.

מותר לטלטל בשבת עצי בשמים כדי להריח בהם, כיוון שאדם לא מקצה דעתו מהם, ומותר לטלטל אותם כדי להניף בהם לחולה, ולאו דווקא לחולה אלא גם לבריא מותר, אלא שבדרך כלל מניפים עבור חולה, וכן מותר למלול אותם בידו כדי שיצא מהם הריח, ומותר גם לקטום אותם כדי שבמקום השבירה ייצא ריח טוב, ואין חילוק בין עצים קשים לבין רכים, ואפילו שאינם ראויים לאכילת בהמה, מותר, ומדגיש המ"ב, שבעצי בשמים קשים, הסכימו האחרונים שכל מה שמותר לקטום זה רק ביד ולא בכלי, ואפילו שקוטם רק כדי להריח, ולכן אסור לקטום הדס בסכין כדי להריח, גזירה שמא יקטום כדי לחצוץ בו שיניו באופן שזה יהיה כלי, ואסור מדאורייתא.

מביא המ"ב בעניין איסור 'מחתך', ואומר, שאדם שחותך עץ או מתכת, כל דבר לפי מידה ומקפיד על המידה, עובר על איסור דאורייתא, ויפה עשו חכמינו שאסרו מקח וממכר בשבת שמא יבוא לידי מחתך.

אין מלאכת מחתך שייכת באוכלין.

דבר שהדרך לחתוך אותו לפי מידה דווקא בכלי, רק בכלי הוא חייב, ודבר שהדרך לחתוך אותו לפי מידה ביד, גם ביד חייב, וגם בדברים כאלו שהדרך לחתוך אותם לפי מידה הוא בכלי, אם חותך ביד יש בזה איסור דרבנן, ואין בזה חיוב חטאת.

החותך קיסם בסכין כדי לחצוץ בו שיניו, חייב משום תיקון כלי לדעת הרא"ש, ולפי הרמב"ם חייב משום מחתך, ואפשר שמה שהרמב"ם אמר שאדם שעושה קיסם לחצוץ בו שיניו חייב משום מחתך, אפשר שחייב לשיטתו שניים, גם משום תיקון כלי וגם משום מחתך.

צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים