גוי שהביא חפץ ממקום בלתי ידוע – עד מתי אסור להנות מחפץ זה?

סימן שכ"ה - סעיף י"ד- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשימוש בקבר שנחפר בשבת ע"י גוי עבור היהודי

גוי שהביא בשבת חלילים לצורך הספד המת, באיזה אופן מותר להשתמש בהם? מה הדין בדבר שיש בו ספק האם הובא מחוץ לתחום ? וכאשר הגוי הביא דרך כרמלית מתי מותר ליהודי להשתמש במה שהביא הגוי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף י"ד  עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כפי שמבואר בסעיפים הקודמים, גוי שעושה מלאכה עבור ישראל, הדבר תלוי, אם מדובר במלאכה שכרוכה באיסור דאורייתא, אסור לכל היהודים להנות מאותה מלאכה בשבת, ואם מדובר במלאכה שאסורה רק מדרבנן, המלאכה אסורה רק לאותו יהודי שהמלאכה נעשתה עבורו, ולשאר היהודים מותר להשתמש באותה מלאכה גם בשבת עצמה, ויותר משבת עצמה לא מצאנו איסור, אלא המקסימום הוא לאסור בשבת או עד מוצ"ש בכדי שיעשו.

בסעיף י"ד מבואר שיש אופן שהמלאכה אסורה לעולם, והוא, כאשר גוי חפר קבר בשבת לצורך יהודי, או בנה ארון לצורך קבורת יהודי מסוים, אסור לאותו יהודי להיקבר באותו קבר או להיטמן באותו ארון לעולם עד, ובטעם הדבר נחלקו השיטות, יש מי שאומר שטעם האיסור הוא משום שזה נעשה בפרהסיא, ולאו דווקא קבר או ארון, אלא כל מלאכה שנעשתה בפרהסיא אסור לעולם להשתמש באותה מלאכה, ויש מי שאומר, שטעם האיסור הוא משום שזה גנאי ליהודי להיקבר בקבר שגוי חפר לו בשבת בפרהסיא וכן להיטמן בארון כזה, ולשיטתם, זה דין שנאמר דווקא בקבר או ארון אבל לא בשאר מלאכות, ואומר המ"ב, שלעת הצורך אפשר להקל.

גוי שהביא חלילים ממקום רחוק כדי להספיד בהם את המת, הדבר תלוי כדלעיל, אם הביא אותם באיסור דאורייתא, אסור לכולם להנות מאותם חלילים, ואם באיסור דרבנן, אסור רק למי שהובא בשבילו, ודבר שבפרהסיא אסור למי שהובא בשבילו לעולם, ואם היהודי יודע מהיכן הגוי הביא את החלילים, ימתין עד הערב בשיעור זמן שמביאים מאותו מקום, ואח"כ מותר לכולם, ואם הביא דרך כרמלית, א"צ להמתין בכדי שיבואו אלא מותר בערב מיד.

ספק אם הובאו מחוץ לתחום או מתוך התחום, חוששים שמא הובאו מחוץ לתחום ואסור.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים