איזה עוגה עם אותיות מותר בשבת לפרוס?

ט' בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- מאמצע סעיף ג' הגה "אסור לשבר עוגה"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אספר שכתובים אותיות על חודי הדפים האם יש איסור להשתמש בו בשבת?האם מותר לתת לקטן עוגה שאסור לפרוס בשבת?ומה הדין כאשר רוצה לפרוס עוגה עם ציורים?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף ג' באמצעו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כותב הרמ"א בשם המרדכי, שאסור לפרוס עוגה שכתובים עליה אותיות, וכן אסור לאכול אותה, כיוון שאגב כך הוא מוחק את האותיות הכתובים עליה, ומביא המ"ב שי"א, שהוא הדין בעוגה שמצוירים עליה ציורים הדבר אסור, ואע"פ שהאיסור של מוחק מדאורייתא הוא רק במוחק ע"מ לכתוב, והרי בזה אין מוחק ע"מ לכתוב, מבאר המ"ב, שמדרבנן האיסור של מחיקה הוא גם שלא ע"מ לכתוב.

המ"ב מביא, שהאיסור הוא רק כאשר גדול פורס או אוכל את העוגה, אבל מותר לתת את העוגה לפני קטן שיאכל ממנה, וטעם הדבר הוא, כיוון שקטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווים להפרישו.

בעצם דברי הרמ"א שאוסר לפרוס או לאכול עוגה כזאת, מביא המ"ב בשם הדגול מרבבה שחולק על כך וסובר, שהדבר מותר בשבת, והטעם, כיוון שיש כמה צדדים להקל בזה, שהרי זה מקלקל, וזה נעשה כלאחר יד אגב פריסה או אכילה של העוגה, וכן אינו מתכוון, וכן מדובר באיסור דרבנן, ומהני טעמי, מתיר הדגול מרבבה לפרוס או לאכול עוגה כזאת, והמ"ב מביא, שאפשר לסמוך עליו ולהקל כשזה בדרך אכילה, ובכ"ז גם לדברי הרמ"א שיש בזה איסור, האיסור הוא רק כאשר האותיות כתובים מחומר אחר, אבל עוגה שחקוקים בה אותיות, אין בזה משום מוחק, כיוון שזה לא נחשב לכתב.

ספר שכתובים על חודי דפיו אותיות, האם מותר לפתוח או לסגור אותו בשבת? שהרי כשפותח הוא מוחק וכשסוגר הוא כותב, ואומר המ"ב, שיש אוסרים, ויש מקילים כיוון שהספר עשוי לכך וא"כ זה כמו דלת שפותח וסוגר, ומ"מ נכון להחמיר אם יש לו ספר אחר, ובשעה"צ מביא, שלכתחילה לא ראוי בכלל לכתוב אותיות ע"ג חודי הדפים, כיוון שכאשר פותח את הספר, האותיות נמחקות.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים