שאיבת מים בשבת מבור המשותף לשני חצרות

י"ז אייר תשע"ט - סימן שע"ה- סעיף ג'- סימן שע"ו סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכמה אופנים יש להתיר לשאוב מים בשבת מבור המשותף לשתי חצרות?מדוע הקלו בדבר? ומתי יהיה אסור למלאות מים בשבת מבור המשותף לשתי החצרות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ו סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות שיש כותל המפסיק ביניהם, ויש בור משותף לשניהם, ולא עירבו ביניהם, או משום שלא רצו, או משום שלא היו יכולים ובאופן שבכותל המפסיק ביניהם יש פתח או חלון, כך שגם אם הם רוצים, הם לא יכולים לערב יחד, הדין הוא, שלא שואבים מים מאותו בור בשבת, כיוון שהבור שייך לשניהם, וכל אחד אוסר על השני, והאופן המותר לשאוב מהבור הוא, ע"י שעשו מחיצה ביניהם, והמחיצה נכנסת טפח לתוך המים, ואין המחיצה חייבת להיות גבוהה י' מהמים, אלא צריך שהמחיצה תהיה י', ולפחות טפח ממנה ייכנס במים, ואע"פ שהמחיצה לא מגיעה עד סוף הבור ולא חוצה אותו לשניים, מותר, וטעם ההיתר בזה הוא מבאר המ"ב , שזו קולא מיוחדת שהקלו חז"ל, שמספיק שלא נראה שהוא שואב מים מהחלק של חברו, ואומר המ"ב, שהמחיצה שעומדת ממילא בין שתי החצרות, אינה מועילה, כי היא לא נעשית לשם הפרדה, אלא צריך שיהיה מחיצה מיוחדת שנעשית לצורך חילוק הבור לשתי החצרות, וטפח ממנה יהיה בתוך המים.

גם אם כל המחיצה בתוך המים, ואפילו שהיא מגיעה עד תחתית הבור, צריך שטפח ממנה יצא למעלה מהמים, כדי שיהיה ניכר שהוא לא שואב מרשות חברו.

מביא השו"ע אופן נוסף שבו אפשר להתיר את שאיבת המים מהבור המשותף לבני שתי החצרות ואע"פ שלא עירבו ביניהם, והוא, ע"י שיעמידו קורה רחבה ד' טפחים ע"פ הבור, ואע"פ שהקורה לא נכנסת לתוך המים, וטעם ההיתר מבאר המ"ב, כיוון שכאשר יש קורה רחבה ד' טפחים, הדלי לא נכנס לרשות חברו, ואע"פ שהדלי שואב מים מתחת הקורה, והמקום שתחת הקורה הוא משותף לשניהם, בכ"ז כיוון שהדלי לא הולך להדיא לרשות חברו, כי הדלי לא הולך ד' טפחים, ממילא לא נראה כמו שהוא שואב מים מרשות חברו, והדבר מותר.

אומר הרמ"א, כל האיסור למלאות, הוא רק כאשר הוא רוצה לשאוב בכלים ששבתו בבית, שאסור להוציאם לחצר שאינה מעורבת, וממילא אסור לשאוב בהם מהבור המשותף, אבל כלים שהיו בכניסת השבת בחצר, בכל מקרה מותר להוליך אותם גם לחצר אחרת, כי החצרות כולם רשות אחת הם, ומבאר המ"ב, שבכ"ז גם אם הכלים שבתו בחצר, יהיה אסור להכניס את המים שבבור הביתה, כיוון שהמים הם רשות החצר, ורשות החצר אסור להכניס אותם לתוך הבית אא"כ עשו תיקון, או שעירבו ביניהם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים