מה נקרא 'מחיצה גרועה'?

כ"ג באדר א' תשע"ט - סימן ש"ס- סעיף ג'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשלשה ששבתו יחד וכל אחד הקיף עצמו במחיצה והם פתוחות אחת אל השנייה, האם מותר להם לטלטל?באיזה אופן התירו חז"ל מחיצה גרועה? ומה הדין כאשר שניים שבתו במקום אחד, ואחד במקום אחר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"א סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מחיצה גרועה, דהיינו, שעשויה משתי או מערב בלבד, לא התירו חז"ל לטלטל במחיצה כזאת אא"כ מדובר בשטח עד בית סאתיים, אבל בשטח יותר מבית סאתיים, צריך שיקיפו אותו במחיצה טובה שעשויה משתי ומערב ביחד.

מחיצה העשויה משתי בלבד או מערב בלבד שאמרנו שהיא לא מתירה רק עד בית סאתיים, זה הכל כאשר מדובר באדם אחד או בשני בני אדם, אבל בשלשה בני אדם, התירו חז"ל מחיצה גרועה גם ביותר מבית סאתיים.

שלשה בני אדם ששבתו יחד אחד ליד השני, וכל אחד הקיף את עצמו במחיצה, אלא שהפתחים של כל שלשת המחיצות פתוחות אחת לשנייה, אם החיצוניים רחבים והאמצעי קצר, האמצעי נפרץ לגמרי אל החיצוניים, אבל החיצוניים לא פרוצים לגמרי אל האמצעי, כיוון שיש להם את שיירי המחיצות שמהצדדים, ובאופן כזה, אנחנו רואים כאילו שהחיצוניים גרים כולם באמצעי, ונמצא שבאמצעי יש שלשה, ולשלשה התירו חז"ל מחיצה גרועה גם ביותר מבית סאתיים, וגם לחיצוניים נותנים כל צרכם.

ומביא השו"ע, שי"א שלחיצוניים מותר עד בית סאתיים ולא מצטרפים לאמצעי, ומבאר המ"ב, שהטעם הוא, כיוון שבחיצוניים יש שיירי מחיצות, וממילא גם האמצעי אסור כיוון שהוא פרוץ למקום האסור.

אם האמצעי רחב והחיצוניים צרים, ונפרצו לגמרי אל האמצעי, ובאמצעי נשארו בו שיירי מחיצות מהצדדים, ויש יחיד בכל אחד, נותנים לכל אחד רק בית סאתיים, כיוון שבאמצעי יש שיריים של המחיצות, החיצוניים לא יכולים להצטרף אליו, וממילא אין שלשה באמצעי.

כאשר יש שניים במקום אחד, והאחד במקום אחר, נותנים לשני החיצוניים כל צרכם, כיוון שכל מה שבאמצע נחשב כאילו הוא בחיצוניים, וכל זה כאשר אינם פתוחים זה לזה יותר מי', ומבאר המ"ב, שכאשר האמצעי רחב יותר מהחיצוניים, שאז אנחנו אומרים שאם החיצון יותר מסאתיים הוא נאסר והאמצעי מותר, זה הכל כאשר הפירצה היא לא יותר מי' אמות, אבל ביותר מי' אמות, זה נידון כאילו שאין מחיצה, וגם האמצעי יהיה אסור.  

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים