מדוע הקורה שמניח ע"ג המבוי צריכה להיות מגולה?

י"ב באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- סעיף כ"ג- סעיף כ"ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הם שני התנאים להתיר מבוי בטלטול ע"י שני קורות?מה סברת הפוסקים לאבור טלטול ע"י הנחת שני קורות יחד והרי מדין לבוד הם מצטרפות לשיעור? ואיך יתכן שהקורה לא מונחת ממש על כותלי המבוי והיא מכשירה בטלטול? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף כ"ג – סעיף כ"ה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הקורה אינה מתירה את המבוי אא"כ היא מספיק חזקה בכדי שיהיה ניתן להניח עליה אריח והקורה לא תישבר, ובאופן שאין לאדם קורה חזקה שניתן להניח עליה אריח והיא לא תישבר, אלא יש לו שני קורות שעל שתיהם אפשר להניח אריח, הקורות מצטרפות להתיר את המבוי בטלטול, אבל רק כאשר מתקיימים שני תנאים, תנאי ראשון, שיהיו צמודות אחת אל השנייה בתוך ג', וגם כאשר אינם בגובה שווה אלא קורה אחת למעלה ואחת למטה, גם אם המרחק ביניהם הוא עד ג' טפחים, מצטרפות יחד להתיר בטלטול מדין לבוד, תנאי שני, ששתי הקורות יהיו במיקום כשר, אבל אם קורה אחת למעלה מכ' אמה מקרקע המבוי, או קורה אחת בתוך י' טפחים מקרקע המבוי, היא פסולה ואינה יכולה להצטרף עם חברתה.

יש פוסלים, וסוברים שלא יועיל דין לבוד, שהרי בפועל א"א להניח על גבה אריח, שהרי יש הפסק ביניהם של עד ג' טפחים, ואומר המ"ב, שלשיטתם המרחק צריך להיות עד טפח, ובזה שניהם מצטרפות יחד להתיר את המבוי בטלטול, ומסתבר שההיגיון בזה הוא, כי הרי האריח הוא טפח וחצי, ואפשר להניחו ע"ג שתי קורות שהמרחק ביניהם הוא טפח, וכתב הא"ר, שיש להחמיר כדעה האחרונה, שעד מרחק טפח בין שניהם, מצטרפות יחד להתיר טלטול במבוי.

קורה היא מדין היכר לבני רה"ר, שעי"ז לא יבואו בני רה"ר לטלטל במקומות אסורים ברה"ר או בכרמלית, ולכן הקורה צריכה להיות מגולה ולא מכוסה, ואם הניח קורה ברוחב י' טפחים, דהיינו, שיש כמין מחיצה בפתח המבוי, אבל היא קורה, כשר, כיוון שלא כסה את הקורה, ואע"פ שמצד מחיצה היא לא יכולה לשמש, שהרי היא גבוהה מהארץ ג' טפחים, אבל היא יכולה להתיר מדין קורה, ואע"פ שיש ברוחבה י' טפחים, ומה שכתב השו"ע 'ונמשכת למטה מי' כשרה', המ"ב מביא, שהאחרונים תמהים על זה, שהרי צריך שיהיה י' טפחים מקרקע המבוי ועד הקורה, ואם הקורה יורדת עד לתוך י' טפחים מקרקע המבוי, הקורה פסולה, שהרי אין י' טפחים בין קרקע המבוי לבין הקורה.

גם כאשר הקורה לא מונחת ממש על כותלי המבוי, היא כשרה אם היא תוך ג' לכותלי המבוי, וגם אם הקורה קצרה יותר מהאוויר שבין שני הכתלים, אבל אם היא קצרה בשיעור של עד ג' טפחים, מדין לבוד אנחנו מאריכים את הקורה שתיגע בכותלי המבוי.

נעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי המבוי, דהיינו, שהיתדות משתפעות כלפי מעלה כלפי פנים המבוי, ונתן עליהם קורה, ואין ביתדות טפח (שהרי אם יש בהם טפח הם עצמם חלק מהקורה) אם הקורה מונחת תוך ג' לכותלי המבוי, ואינה קצרה יותר מג' מכותלי המבוי, מדין לבוד מאריכים את הקורה שהיא תיגע בכתלים, ומורידים אותה שתהיה שווה, ונחשב הדבר כמי שהקורה נוגעת בכותלי המבוי, והמבוי מותר בטלטול.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים