הניח תשעה ככרות של חמץ ומצא עשרה כיצד עליו לנהוג ?

כ"ב תשרי תש"פ - סימן תל"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אתשעה ערמות חמץ ואחת מצה ונטל עכבר מאחת מהם ונכנס לבית בדוק האם צריך לבדוק את הבית?איך יתכן שעכבר נכנס לאחד משני בתים והרב יגיד לכל אחד מבעלי הבתים 'העכבר לא נכנס אליך'? ומדוע כאשר נכנס אחרי העכבר לבית ולא מצא את הככר שהכניס העכבר א"צ לבדוק את הבית?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תל"ט במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

תשעה ערימות עם ככרות שכשרים לפסח, ולידם עומדת ערימה עם ככרות של חמץ, ובא עכבר ונטל ככר מאחת הערימות, ואנחנו לא יודעים מהיכן העכבר נטל, האם מן החמץ או מן המצה, והעכבר נכנס עם הככר לתוך בית בדוק, הדין הוא, שצריך לחזור ולבדוק את הבית, ובאופן עקרוני כפי שמבואר בסי' תל"ח, עכבר שנכנס עם ככר בפיו לתוך בית בדוק, צריך שוב לבדוק את הבית, והחידוש כאן הוא, שאע"פ שיש כאן תשעה ערימות של מצה דהיינו, ככרות כשרים, מול ערימה אחת בלבד של ככרות חמץ, והעכבר נטל מאחת מהם, אנחנו מחמירים וחוששים שנטל מן החמץ, וא"א לומר שנלך בזה אחר הרוב והעכבר נטל מן המצה, מכיוון שהעכבר הוא בא אל הערימות, ויש בזה דין של 'כל קבוע כמחצה על מחצה דמי', ואין כאן תשעה מול אחד, אלא יש כאן חמישים על חמישים, ואע"פ שכאשר אדם ביטל את החמץ, שחיוב הבדיקה והביעור הוא רק דין דרבנן, אז גם אם נאמר שכל קבוע כמחצה על מחצה, אבל סוף סוף יש כאן ספיקא דרבנן, וספיקא דרבנן לקולא, בכ"ז אומר המ"ב, בדיקת חמץ שאני, שחז"ל תיקנו אותה על הספק, שהרי איננו יודעים שיש ודאי חמץ בבית, אלא רק חוששים לכך, ומכיוון שכך, גם כאן יש לי ספק, אולי העכבר נטל מן המצה, ואולי מן החמץ, ולכן כל קבוע וכו', ויש כאן ספק שקול.

כל האמור לעיל הוא כאשר העכבר הגיע אל הערימות, אבל אם אחת מן הככרות פירשה, ואיננו יודעים מהיכן היא פירשה, בזה הדין שונה, ואנחנו אומרים 'כל דפריש מרובא פריש', ותולים שהככר שפירשה היא מערימות המצה, ומביא המ"ב, שבכל דפריש הולכים אחר הרוב רק לעניין בדיקת הבית, שהבית לא צריך שוב בדיקה, אבל לעניין אכילה לא, אלא אסור לאכול את אותו ככר.

שתי ערימות, אחת של חמץ, ולידה ערימה של מצה, ולידם שני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, ובאו שני עברים, אחד נטל ככר חמץ, ואחד נטל ככר מצה, ושניהם נכנסו לתוך הבתים, ואיננו יודעים מי נכנס ולאן, תולים להקל שהעכבר עם החמץ נכנס לבית שאינו בדוק, והעכבר עם המצה נכנס לבית הבדוק, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שביטלו, וממילא הוי ספיקא דרבנן, וא"צ לחזור ולבדוק, וזה לשיטת הרמ"א בסעיף א' שאומר, שאם מדובר בככר קטן שיש אפשרות שהעכבר יאכל, באופן כזה גם אם העכבר הלך למקום הקביעות, אנחנו מקילים, כי יש כאן ספק ספיקא, ספק אם הוא נטל חמץ, או נטל מצה, וגם אם הוא נטל חמץ, אולי הוא אכל אותו, וכך כאן, אם מדובר בככר קטן גם אם הוא לא ביטל, אנחנו תולים להקל.

שני בתים בדוקים, ויש ערימה של חמץ, ועכבר נטל מן הערימה, ואיננו יודעים לאיזה בית הוא נכנס, תולים להקל, ואומרים לכל בית ובית שהוא כשר, ומוסיף המ"ב, שאפילו אם שני בעלי הבית של שני הבתים באו יחד לשאול את הרב, הרב יגיד לאדם הראשון, העכבר עם החמץ לא נכנס אליך, ולאדם השני הוא יגיד, העכבר עם החמץ לא נכנס אליך, כי תולים להקל, ואע"פ שהעכבר בכל מקרה נכנס לבית אחד, אבל כלפי כל בית ובית אנחנו אומרים, שאליו הוא לא נכנס, אבל הרמ"א חולק על זה וסובר, שאם באו לישאל כאחת, צריך להחמיר, ורק אם באו בזה אחר זה, תולים להקל.

עכבר שנטל ככר חמץ ונכנס לבית אחד, והוא יודע לאיזה בית, ונכנס אחריו לחפש את הככר, ובדק ולא מצא כלום, א"צ לבדוק פעם נוספת, ואפילו אם לא ביטל את החמץ, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שהוא בדק ולא מצא, אנחנו תולים שהעכבר אכל את אותו ככר, והבית כשר.

אדם שראה עכבר שנכנס עם ככר חמץ לתוך הבית, ונכנס אחריו ובודק את הבית, ורואה את הככר, א"צ לחזור ולבדוק, כי אנחנו תולים שהככר שהוא מצא, זה הככר שהעכבר הכניס ולא ככר אחרת, ומביא המ"ב, שלשיטת השו"ע, אין חילוק בין אם ביטל ללא ביטל, והטור חולק וסובר, שאפשר להקל רק כאשר הוא ביטל, ואם לא ביטל, צריך לבדוק את כל הבית, והרמ"א סובר כשיטת הטור.

אדם שזוכר שהיו לו תשעה ככרות, ובדק ומצא עשרה, מבואר בשו"ע, שזה סימן לכך שכל הערימה היא לא הערימה שאתה זוכר אותה, והערימה שאתה זוכר אותה, חולדה פיזרה אותה בבית, והערימה הזאת היא ערימה אחרת שאדם אחר הכניס, וצריך לחזור ולבדוק את כל הבית כדי למצוא את התשעה ככרות, וכן אם הניח עשרה ומצא תשעה, גם בזה אנחנו אומרים שהם ככרות אחרים, וצריך לחפש את העשרה בבית, אבל על הלכה זו יש חולקים וסוברים, שאדם שהניח עשרה ומצא תשעה, כל מה שנאמר שהוא צריך לחפש אחרי כל העשרה שהניח, זה רק כאשר הם היו קשורים יחד, ומצא תשעה, אנחנו תולים שכל העשרה התפזרו והתשעה הם אחרים, אבל כשהעשרה אינם קשורים, ומצא רק תשעה, אנחנו תולים שרק אחד מהם התפזר, ומביא המ"ב, שהלכה כדעה זו.

אדם שהניח חמץ בזווית צפונית, ופתאום מצא חמץ בזווית דרומית, ואת החמץ שבזווית צפונית אינו מוצא, יחזור ויבדוק את כל הבית, שמא מה שמצא בזווית דרומית, הוא חמץ אחר, ומה שהניח בזווית צפונית, קטן או עכבר לקחו אותו, והאחרונים הסכימו, שאם כבר ביטל או שיש זמן לבטל, א"צ לחזור ולבדוק.  

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים