האם מותר לאכול לחם שאפה גוי בימות החוֹל?

סימן שכ"ה - סעיף ב'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אנתינת תרופה לגוי בשבת באופן שיעבור על איסור הוצאה

יהודי ששכח להוציא את החמץ מביתו האם מותר להוציאו ע"י גוי בערב פסח שחל בשבת? באיזה אופן מותר בשבת להחזיר משכון לגוי? האם יש בימינו דין 'רשות הרבים'? ומדוע אסור ליהודי להנות מלחם שאפה גוי לעצמו בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ב' - סעיף ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר בסעיף א', שאסור ליהודי להניח חפצים בשבת לפני גוי, שמא הגוי יוציא אותם מרשות לרשות, ויחשבו אנשים שהוא מוציא את החפצים מרשות לרשות בשליחות היהודי, אא"כ הגוי עומד בחצרו של היהודי, שאז מותר ליהודי להניח לפני הגוי דברי מאכל, ואנחנו תולים שהגוי יאכל את המאכל מיד ולא יוציא לרה"ר, אבל אם הגוי עומד ברה"ר, וכן לחילופין אם הגוי עומד בחצר אבל היהודי נותן לו שאר חפצים, אסור, אא"כ יש תרתי לטיבותא, גם שהוא עומד בחצרו של היהודי, וגם שהיהודי נותן לו דברי מאכל, שאז אנחנו תולים שהגוי יאכל אותם מיד ולא יוציא לרה"ר, וכן אם החפצים הם של הגוי, אסור ליהודי לתת לו אותם, משום מראית עין.

היכן שיש בדבר משום 'דרכי שלום', ומבאר המ"ב, כגון באופן שהגוי חלה והוא צריך תרופה, ושולח את חברו הגוי לבית היהודי כדי שייתן לו היהודי את מה שהוא צריך, מותר ליהודי לתת לגוי, ואע"פ שבוודאי שהגוי יוציא את אותו הדבר לרה"ר, מותר, כי אם לא ייתן לו, יש חשש לאיבה מצד הגוי, וכן בגוי אלים מותר ליהודי לתת לגוי אע"פ שהגוי יוציא לרה"ר, ואנשים רואים את הדבר, חז"ל התירו, ואפילו שלא מדובר בסכנה, מותר, וכן מותר לצורך מצוה, כגון להוציא חמץ מביתו בערב פסח שחל בשבת, ונשאר ליהודי חמץ ואסור שהחמץ יהיה ברשותו, מותר לתת את החמץ לגוי אע"פ שיוציא לרה"ר, ומוסיף המ"ב, שג' הדברים האלו חז"ל התירו, משום שהיום אין לנו רה"ר דאורייתא לדעת הרבה פוסקים, וממילא מדובר בשבות דשבות שזה איסור דרבנן, ולכן התירו.

גוי שלווה מיהודי כסף ונתן ליהודי משכון את הבגד שלו, ובשבת הגוי רוצה להחליף את המשכון, מותר לגוי להוציא את הבגד שלו מרשותו של היהודי דרך מלבוש, ואע"פ שמבואר בסעיף א' שאפילו חפצים של הגוי אסור לו להוציא מרשותו של היהודי מפני מראית עין? כאשר מדובר בבגד שהוא לובש אותו, מותר, כיוון שזה דרך מלבוש, וגם ליהודי מותר בעניין זה אם היהודי צריך ללבוש את הבגד.

יש נידון במ"ב, האם מותר לגוי בשבת להניח כסף תמורת הבגד הממושכן, יש מי שאוסר, ויש שמקילים בשעת הדחק כאשר היהודי חושד שאם הוא לא יגבה את החוב, לא יהיה לו יותר ואין משכון בשווי של הכסף.

כאשר הגוי בא לקחת מביתו של הגוי את הבגד, לא ייגע היהודי בבגד שהוא לוקח ובמשכון שהוא נותן, כדי שלא ייראה כמשא ומתן.

גוי שאפה בשבת פת לעצמו, האם מותר ליהודי להנות מאותו פת?

יש מי שאוסר ושתי סיבות בדבר:

א. חוששים שמא בכניסת שבת אותו פת היה במצב שאינו ראוי לאכילה, ומיגו דאתקצאי בין השמשות, אתקצאי לכולי יומא.

ב. אם יהיה מותר ליהודי להנות מפת זו, יווצר מצב שהיהודי יבקש מהגוי שיאפה עבורו, ואז זה כבר איסור ממש, ואע"פ שמבואר בסי' רע"ו שגוי שהדליק את הנר עבור עצמו, מותר ליהודי להנות מהנר, ומדוע אסור ליהודי להנות מהפת? מבאר המ"ב, שאני התם שאדם לא להוט אחרי אכילתו, אבל באכילה שאדם להוט אחרי אכילתו, ממילא חוששים להנ"ל.

ויש מתירים וסוברים שזה לא מוקצה, כי הגוי יכול להמשיך לאפות את זה במשך השבת, וזה דומה למש"כ בסי' רע"ו, שגוי שהדליק נר עבור עצמו, מותר ליהודי להנות מאותו הנר ואין חילוק בין פת לנר, ולהלכה בשעת הדחק כגון בסעודת ברית, או לצורך ברכת המוציא, אפשר להקל, אבל אסור לתת לו מעות בער"ש על דעת זה שיתן לו הפת בשבת כיוון שבזה הוא עושה על דעת ישראל.

המ"ב אומר, שעבד בבית היהודי שאפה פת לעצמו, אסור לישראל להנות מאותו פת, כיוון שאם הוא יהנה, בשבוע הבא העבד יראה שהאדון נהנה מזה, ויאפה שוב ואז זה כבר יהיה בשביל היהודי.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
הם בסך הכל יצאו לשבות בצימר...
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים