האם מותר לאורח להוליך את מנת האוכל מבית המארח אל ביתו ?

י"א תמוז תשע"ט - סימן שצ"ז- סעיף ט"ז- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אאדם שמילא מים מבור של הפקר עבור חבירו מדוע המים מקבלים את שביתת הממלא והרי הוא מילא לצורך חבירו ? מי שיש לו פירות מופקדים בעיר רחוקה ובני העיר עירבו עירובי תחומין, האם מותר לנפקד להוליך הפירות אל המפקיד?ומדוע בבור של שותפים כשמילא האחד מים עבור חברו, הם כפי התחום של חברו ולא כפי התחום של הממלא?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ז סעיף ט"ז – סעיף י"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך לסעיף י"ד בעניין בור של הפקר, שהוא כרגלי הממלא, והמים קונים את השביתה של הממלא אותם, ולא מיבעיא אם מילא מער"ש או מערב יו"ט שבוודאי שהם קונים את השביתה שלו כי הם שלו, אלא אפילו מילא אותם ביו"ט עצמו, גם הדין הוא שהם קונים את השביתה שלו, כי הוברר הדבר שבבין השמשות הם היו עומדים להיות ברשותו, בסעיף ט"ז אומר השו"ע, שאדם שמילא מים של הפקר לצורך חבירו, המים מקבלים את השביתה של הממלא, ואע"פ שמילא לצורך חבירו וחברו זכה בהם, והדין נותן שהמים יקבלו את שביתת חבירו, בכ"ז הם מקבלים את שביתת הממלא, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון שחברו זכה בהם רק מכח הממלא, מיגו שהממלא היה זוכה לעצמו זוכה לחברו, לכן הם מקבלים את שביתת הממלא, והמ"ב מביא, שהרבה אחרונים חולקים וסוברים, שהמים קונים את שביתת חבירו, כיוון שהמים ברשות חברו.

המ"ב מוסיף, בור של שותפים, ואחד מהם מילא עבור חברו, בוודאי שהמים האלו כפי התחום של חברו, כיוון שבבין השמשות הוברר הדבר שהמים האלו הם של אותו שותף שאליו הם הגיעו.

אדם שיש לו פירות, והם מופקדים אצל אדם שגר בעיר רחוקה, וא"א להגיע מאותה העיר אל העיר של בעל הפירות ללא עירובי תחומין, אם בני העיר הרחוקה עירבו עירובי תחומין כדי שיוכלו לבוא אל אותה העיר של בעל הפירות, אסור לנפקד להביא את הפירות איתו אל המפקיד, כי הפירות האלו הם ברשותו ובשביתתו של בעל הפירות, ומכיוון שבעל הפירות לא עשה עירובי תחומין, אסור לו ללכת מהעיר שלו אל אותה העיר, ולכן אסור לאותו שהפירות ברשותו להוליך את הפירות מביתו אל המפקיד, ואע"פ שהוא עצמו כן עשה עירובי תחומין.

כל מה שנאמר הדין, שהפירות מקבלים את התחום של בעליהם, ולא של אותו שהם מופקדים אצלו, זה רק כאשר הנפקד אמר למפקיד שיניח כאן את הפירות, והוא לא מקבל עליהם אחריות, אבל אם הנפקד מקבל עליהם אחריות, הפירות קונים את שביתתו של הנפקד, כי הם באחריותו, ואם הנפקד לא עירב, אסור לו להוליך את הפירות, כי הם מקבלים את שביתתו, אא"כ מדובר באופן שבעל הפירות עומד ליטול את הפירות הללו, שאז אם הוא עירב עירובי תחומין, מותר לו להוליך את הפירות אליו, אע"פ שהנפקד לא עירב עירובי תחומין.

אדם שהזמין אורחים שיסעדו אצלו ביו"ט, והאורחים רוצים להוליך את המנות שקיבלו מבעל הסעודה, אל המקום שלהם, ובעל הסעודה לא עשה עירובי תחומין, אסור להם להוליך את המנות לשם, ואע"פ שהוא הזמין אותם מערב יו"ט, אסור, אבל אם הוא זיכה להם כבר מערב יו"ט, א"כ הם כבר קנו את המנות מערב יו"ט, ויכולים להוליך את המנות כפי התחום שלהם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים