תיק של ספר תורה האם מותר להצילו בשבת מתוך השריפה?

ו' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף ט"ו- סעיף כ"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין באופן שפרצה שריפה ויש במקום תיק עם ספרי קודש ובתוכו מעות? מה נפסק לעניין הצלת ארנק שיש בתוכו ספר קודש?האם מותר לומר לגוי להציל כתבי הקודש מהשריפה באופן שיעבירם דרך רה"ר?ולעניין ההיתר להצילם מפני הדליקה, האם דווקא מהדליקה מותר להצילם או אפילו מכל דבר אחר מאיים לאבדם?ומדוע אסור לחתוך את הנייר החלק הנשאר בסוף הספר אפילו שרוצה לכתוב עליו דברי תורה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ד סעיף ט"ו – סעיף כ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך למה שלמדנו שמותר להציל כתבי הקודש מפני הדליקה, מבואר בסעיף ט"ו, שגם את התיק של ספרי הקודש מותר להציל בשבת מפני הדליקה עם ספרי הקודש שבתוכו, ואפילו שיש בתוך התיק מעות, מותר להציל את ספרי הקודש ואת התיק שהוא בתוכם ואת המעות שבתוך התיק, ובמ"ב הקשה, הרי מבואר לעיל בסעיף ב', שיש מי שאומר, שבכל מקרה מותר לטלטל מעות כדי למנוע את ההפסד של המעות, כמו שהתירו בשבת למי שבא בדרך והחשיך לו, שהתירו לו לעבור על איסור קל כדי שלא יעבור על איסור חמור, כך התירו חז"ל לטלטל מעות אע"פ שהם מוקצה כדי למנוע שלא יעבור על איסור חמור של כיבוי בשבת, א"כ מה התחדש בסעיף ט"ו, הרי לא רק שמותר לטלטל את המעות כאשר הם נמצאים בתיק של ספרי הקודש, אלא מותר לטלטל את המעות כמו שהם? ומבאר המ"ב שנתחדש כאן, שלא רק שמותר לטלטל את הכיס שבתוכו המעות ואין בזה איסור מוקצה, אלא מותר גם להוציא את התיק עם המעות וספרי הקודש לחצר אחרת שאינה מעורבת, ואין בזה איסור של הוצאה, וטעם ההיתר בזה שלא הצריכו אותו לנער את המעות מהתיק, שמא עד שיעשה זאת, תיפול הדליקה על ספרי הקודש, ונבוא למצב של ביזיון ספרי הקודש שנשרפים בדליקה.

כאשר ספר קודש מונח בתוך ארנק של כסף, מותר לקחת את הארנק עם ספר הקודש שנמצא בתוכו, ולפנות אותו לחצר אחרת שאינה מעורבת, ויש מי שאומר, שדווקא אם הניחם שם מער"ש אז הדבר מותר, ומביא המ"ב בשם הט"ז והמג"א, שאין כאן מחלוקת, וכ"ע לא פליגי שאם הספר קודש מונח בתוך אותו ארנק ופרצה דליקה, מותר לו ליטול את הארנק עם המעות וספרי הקודש ולהוציא אותם לחצר אחרת שאינה מעורבת, וכ"ע לא פליגי, שבשעה שהוא רואה שפורצת הדליקה, אסור לו להניח את ספרי הקודש בתוך הארנק כדי שיהיה מותר לו לטלטל את הארנק, והגר"א חולק ומקל יותר והכריע כהמחבר, שמותר לכתחילה לקחת ספר קודש ולהניח אותו בתוך ארנק עם מעות גם כאשר הוא רואה שפרצה דליקה, ואז יהיה מותר לו לטלטל את הארנק עם המעות כאשר הספר מונח בפנים.

כאשר פורצת דליקה, יש מי שאומר, שמותר לטלטל מעת שהם מוקצה ע"י ככר או תינוק, וכשם שהקלו שמותר לטלטל מת בשבת ע"י שמניחים עליו ככר או תינוק, ודווקא כשהבעיה היא טלטול מוקצה ורוצה לפנות לרה"י, אבל לא לחצר שאינה מעורבת או למבוי שלא נשתתפו בו, וגם כאשר רוצה להוציא לרה"י, צריך שזה לא יהיה כרמלית וזה ע"י שיש בה ג' מחיצות ולחי, ואז ע"י ככר ותינוק הקלו חז"ל לטלטל את המוקצה, ומוסיף המ"ב, שלפי השיטה שסוברת לעיל בסעיף ב' שבכל מקרה מותר לטלטל מוקצה כדי למנוע הפסד, א"כ אין מקום לסעיף הזה, שהרי לשיטתם כל מוקצה מותר לטלטל גם בלי ככר או תינוק כדי למנוע נזק.

אמירה לעכו"ם שבות, וכאשר יהודי אומר לגוי שיעשה דבר שאסור ליהודי לעשות בשבת, יש בזה איסור של אמירה לעכו"ם, אבל במקום ביזיון של כתבי הקודש מותר לומר לגוי להוציא את כתבי הקודש אפילו כשעושה הגוי איסור דאורייתא כאשר הוא מעביר אותם דרך רה"ר, כיוון שהאיסור לישראל הוא רק דרבנן, ובמקום ביזיון כתבי הקודש התירו איסור שבות של אמירה לעכו"ם.

כל מה שמותר להציל מפני הדליקה, מותר להצילם מכל דבר איבוד אחר, כגון מפני מים שמאיימים לאבד וכיו"ב.

כתבי הקודש זה רק אותו מקום שבאמת כתוב עליו דברי קודש, אבל אותם מקומות ריקים שבין פרשה לפרשה, או הגיליון הריק שבצידי הכתב, אם חתך אותו מהספר אין לו דין של כתבי הקודש ואסור להצילו מפני הדליקה בשבת, וכן ספר שהיו כתובים עליו אותיות ונמחקו, פקעה קדושתו ממנו ואסור להציל אותו בשבת מפני הדליקה, ואסור לחתוך מהספר את החלק הריק כדי לכתוב עליו, ואפילו לדברי תורה אסור כיוון שזה ביזיון, אא"כ התנו מעיקרא שאז לא קידשו את זה מעיקרא בשביל הכתב שאז הדבר מותר, ובספרים חדשים הוי כהתנו עליהם ומותר, אבל ספרים ישנים שכבר למדו בהם וחלה עליהם קדושה, אז גם צידי הכתב נתפסים בקדושת כתבי הקודש, ואסור לנהוג בהם מנהג של חול.

אסור להציל ספרי מינים ואפיקורסים מפני הדליקה, ואפילו כתבי הקודש שלהם לא מצילים, וצריך לשרוף אותם ביום חול עם האזכרות שבהם, כיוון שזה נכתב לשם עבודת כוכבים, ואפילו נכתבו בכתב אשורית על הקלף ובדיו, כיוון שהם אדוקים בע"ז, ובוודאי כתבו אותם לשם ע"ז, ולכן לא רק שלא מצילים אותם, אלא אסור לקיים אותם, ואפילו ס"ת שנכתבו כהלכתם, אסור להצילם ולקיימם.

מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
לפתע נשמעו צעקות: "יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים