העצוֹת לשימוש בכלי הטעון טבילה – בשבת

סימן שכ"ג - סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשטיפת כלים בשבת

באיזה אופן מותר להשתמש בשבת בכלים שאינם טבולים? האם מותר לשטוף כלים לאחר סעודה שלישית? ומדוע אסרו חז"ל טבילת כלים בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ג סעיף ו' - סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

במשך השבת מותר לאדם להדיח כלים, גם אם הוא מדיח הרבה כלים באופן שהוא צריך רק כלי אחד, כיוון שכל הכלים ראויים לו, וכן מותר להסיע אפילו עשרה מיטות אע"פ שצריך רק מיטה אחת, כיוון שכל המיטות ראויים לו, אבל לאחר סעודה שלישית אסור להדיח יותר כלים, כיוון שכבר לא צריך את הכלים, וההדחה היא טירחה שלא לצורך, אא"כ מדובר בכוסות שמותר, כיוון שאדם זקוק לשתייה גם לאחר סעודה שלישית, ואם ברור לו שהוא לא צריך לשתות, גם הדחת כוסות אסורה לאחר סעודה שלישית.

בגמרא ביצה יח. נחלקו הדעות למה אסור להטביל בשבת כלים טמאים, י"א שמא יעביר את הכלי ד' אמות ברה"ר, וי"א גזירה שמא יסחוט בגד שנטמא, ובכלים שלא שייך סחיטה, גזרו אטו בגדים, וי"א שחוששים שמא ישהה את הכלי בטומאתו, דהיינו, שיחכה ליום השבת שאז הוא יום פנוי לו, ובינתיים הכלי ישהה בטומאתו ויבוא לידי תקלה שהטהרות שלו ייטמאו, וי"א שהאיסור להטביל כלים טמאים בשבת הוא משום 'מתקן כלי'.

נ"מ בין הטעמים, מה הדין בכלי חדש שנקנה מגוי, לפי הטעם שהאיסור הוא שמא ישהה אותו בטומאתו, זה לא שייך בכלי שנקנה מגוי, ולפי הטעם שמא יסחוט, ג"כ לא שייך בכלי שנקנה מגוי כי מדובר על כלים ולא על בגדים, ולפי הטעם שמא יעביר ד"א ברה"ר וכן הטעם שנראה כמתקן, זה שייך גם בכלים חדשים שנקנו מגוי, ופסק השו"ע לעיקר כהדעות שמותר להטביל בשבת כלים אלו, ואפילו כלים שטעונים טבילה מדאורייתא כגון כלי מתכת, כיוון שפסק השו"ע כהטעמים שנזכרו בגמרא, גזירה שמא יסחוט וישהה את הכלי בטומאתו, ויש מחמירים.

מביא השו"ע שיש שתי עצות להשתמש בכלים לא טבולים:

א. יתן את הכלי במתנה לגוי ואח"כ יחזור וישאל אותו מהגוי, וכלים של גוי פטורים מטבילה. (ומה שנותן מתנה בשבת, לצורך שבת הקילו.)

ב. יקח את הכלי וימלא בו מים מהמקווה, ובזה הוא גם מטביל את הכלי, אבל לא יברך, דא"כ ניכרים הדברים שהוא עוסק בטבילה, אבל בבה"ל דן, שיתכן שכיוון שעצם המילוי לא מוגדר כטבילה, אין בזה בעיה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים