האם מותר ל'גר תושב' לחלל שבת בביתו של ישראל?

הדף היומי בהלכה ט' בניסן - סימן ש"ד סעיף א'- עד אמצע סעיף א' "ומ"מ אם היה עושה"
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אעבד בשמירת השבת

האם מותר לאדון לצוות לעבד שיעשה עבורו מלאכה בשבת? ומה הדין כאשר אדם אחר מצווה את עבדו של חבירו לעשות עבורו מלאכה בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ד סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

האם עבד מצווה על שמירת השבת? האם מותר לאדון לצוות לעבד שיעשה עבורו מלאכה בשבת? והאם מותר לסתם יהודי שהעבד לא שייך לו, לצוות לעבד של חבירו שיעשה מלאכה בשבת?

ישנם ג' סוגי עבדים: כתוב בתורה ב' פסוקים שמצווים על שמירת השבת לעבדים, א. 'למען ינוח עבדך ואמתך'. ב. 'וינפש בן אמתך והגר'. מדוע צריך ב' פסוקים? דרשו חכמינו, שב' הפסוקים נצרכים לב' סוגי עבדים,

א. יש עבד שהקנה את עצמו לאדון יהודי, ומל, וטבל, וקיבל על עצמו את כל המצוות שעבדים חייבים בהם דהיינו, כל המצוות שנשים חייבות בהם, ובכללם, שמירת השבת, וממילא העבד חייב לשמור את השבת, ועל זה אומרת התורה 'למען ינוח עבדך ואמתך', לא רק שהעבד מצווה בזה, אלא גם האדון מצווה לשמור שהעבד שלו לא יחלל את השבת, ומביא המשנה ברורה, שמותר לאדון להשכיר את העבד לגוי אחר ביום חול, ולהתנות איתו שלא יעשה איתו מלאכה בשבת, משא"כ בהשכרת בהמה בכהאי גוונא, שאפילו התנה עם הגוי לא מועיל כי הגוי לא ישמע לו, אבל בעבד אין לגוי אפשרות להכריחו לעשות מלאכה ומותר.

ב. יש סוג עבד פחות מזה, והוא, שהקנה עצמו לאדון יהודי, אבל לא מל ולא טבל ולא קיבל על עצמו מצוות העבדים, וקיבל על עצמו ז' מצות בני נח, ושמירת שבת אינה בכלל זה, ולכן מותר לעבד עצמו לעשות מלאכה בשבת לצורך עצמו, ועל זה אומרת התורה 'וינפש בן אמתך', שאמנם לעבד מותר לעשות מלאכה לצורך עצמו, אבל סור לו לעשות מלאכה בשבת לצורך יהודי, ואסור ליהודי לצוות לו שיעשה מלאכה עבורו בשבת, וכלפי האדון זה יותר חמור, לא רק שאסור לו מדאורייתא לצוות לעבד כזה שיעשה עבורו מלאכה בשבת אלא גם כשהעבד עושה מיוזמתו מלאכה בשבת, האדון צריך למחות בו, כיוון שמסתמא הוא עושה זאת לצורך האדון ואסור.

ג. יש סוג שלישי שעליו נחלקו הפוסקים, והוא, עבד שלא מל ולא טבל ולא קיבל עליו ז' מצוות בני נח, דהיינו, גוי גמור, שיש אומרים שכיוון שכך, אחרים לא מצווים מדאורייתא שלא לומר לו לעשות מלאכה בשבת, ויש מחמירים וסוברים, שאין חילוק בינו לבין עבד שקיבל על עצמו ז' מצוות ב"ח, ובשניהם אסור מדאורייתא לכל יהודי לצוות אותו שיעשה עבורו מלאכה בשבת.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה